• Alimentatie na scheiding in 1982 - Een landelijk dossieronderzoek

   Werff, C. van der; Docter-Schamhardt, B.J.W. (medew) (WODC, 1987)
   Dit rapport bevat een onderzoek naar diverse aspecten van echtscheiding waarover weinig of geen recente informatie voorhanden is. Het gaat onder meer om landelijke gegevens betreffende aantal en aard van de gevallen waarin alimentatie is gevorderd, waarin die vordering is toegewezen, hoogte, duur en indexering van de alimentatie in die gevallen, de mate waarin nihilbeding voorkomt, aantal en aard van de gevallen waarin een omgangsregeling is vastgesteld en voorts de redenen voor toewijzing respectievelijk afwijzing van de nevenvorderingen. Geanalyseerd werden: a) een steekproef uit de dossiers van in 1982 uitgesproken echtscheidingen, b) een steekproef uit dossiers betreffende verzoeken tot wijziging of latere vaststelling van alimentatie voor de ex-echtgenoot en c) een steekproef uit dossiers betreffende verzoeken tot wijziging of latere vaststelling van een omgangsregeling. Het ligt in de bedoeling in een volgende fase via mondelinge of schriftelijke ondervraging van alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen inzicht te verwerven in het verloop van de feitelijke betalingen.
  • De financiële consequenties voor de overheid van een wettelijke limitering van de duur van de onderhoudsplicht van ex-echtgenoten jegens elkaar

   Cozijn, C. (WODC, 1978)
   Ten behoeve van het maken van een schatting van de financiële consequenties welke ontstaan wanneer een beperking van de duur van de alimentatieplicht zou worden ingevoerd werden met toestemming van het Ministerie van Financiën analyses uitgevoerd op door het CBS beschikbaar gesteld materiaal dat bestond uit geanonymiseerde aangiften Inkomstenbelasting 1973 van een steekproef uit de alimentatiebetalende mannen en alimentatieontvangende vrouwen.
  • Scheiding en ouderschap

   Antokolskaia, M.V.; Lans, M. van der; Chin-A-Fat, B.E.S.; Voert, M. ter; Geurts, T.; Verstappen, L.C.A.; Sportel, I. (WODC, 2011)
   ARTIKELEN: 1. M.V. Antokolskaia - Co-ouderschap in Nederland: eindelijk duidelijkheid! 2. M. van der Lans - Het ouderschapsplan in de rechtspraktijk 3. B.E.S. Chin-A-Fat - Scheiden anno 2011; over depolarisering, mediation en overlegscheiding 4. M. ter Voert en T. Geurts - Scheidingen en gesubsidieerde rechtsbijstand; veranderingen en continuïteit tussen 2000 en 2010 5. L.C.A. Verstappen - Koude uitsluiting en de scheefgroei van inkomens en vermogens na scheiding 6. I. Sportel - 'Als het hier niet lukt, dan maar in Marokko?' Vormen van kapitaal in transnationale Nederlands-Marokkaanse echtscheidingen 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de jurisprudentie en de wijze waarop scheidingen worden afgewikkeld. Dat gebeurt steeds vaker met behulp van mediation in allerlei vormen. Voorts komen de financiële aspecten van scheiding aan de orde in een artikel over koude uitsluiting. Ook het fenomeen van de transnationale scheiding wordt besproken.
  • Tabellenrapport dossieronderzoek echtscheiding 1982

   Docter-Schamhardt, B.J.W.; Werff, C. van der (WODC, 1988)