• Detentie in de EBI - Effecten en beleving van detentie in de Extra beveiligde Inrichting

   Kerkhof, A.J.F.M.; Ferenschild, K.C.M.P.; Scherder, E.J.A. (WODC, 2003)
  • Gevangen in de EBI - Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught

   Bunt, H.G. van de; Bleichrodt, F.W.; Struijk, S.; Leeuw, P.H.P.M. de; Struik, D. (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2013)
   De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke prijs wordt betaald voor het bereiken van de doelstelling van de Extra Beveiligde Inrichting (geen gijzelingen, geen ontvluchtingen)? Om deze centrale vraag te beantwoorden, komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Wat is de ontstaansgeschiedenis van de EBI, wat zijn de specifieke kenmerken van het EBI-regime en wat zijn de financiële kosten van de EBI? Wat is de rechtspositie van de EBI-gedetineerden en wat zijn de juridische 'kosten' van het regime? Hoe voeren penitentiaire inrichtingswerkers het regime in de praktijk uit en welke 'kosten' brengt dit mee? Hoe ervaren gedetineerden hun verblijf in de EBI en welke 'kosten' ondervinden zij? INHOUD: 1. Onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) 2. De EBI in Vught 3. De rechtspositie van EBI-gedetineerden 4. Werken in de EBI 5. Gedetineerd in de EBI 6. De EBI in balans? Conclusies en aanbevelingen
  • Terroristen in detentie - evaluatie van de Terroristenafdeling

   Veldhuis, T.M.; Gordijn, E.H.; Lindenberg, S.M.; Veenstra, R. (RUG - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, 2010)
   De terroristenafdelingen in de Penitentiare Inrichtingen Vught en De Schie zijn in september 2006 in werking getreden om gedetineerden met een terroristische achtergrond, die een mogelijk radicaliserende uitwerking hebben op hun medegedetineerden, op één plaats te kunnen concentreren. Deze rapportage ist het resultaat van een evaluatieonderzoek van de terroristenafdelingen. De studie betreft zowel een planevaluatie als een procesevaluatie. INHOUD: 1. Inleiding - Deel I. De terroristenafdeling in theorie 2. Beleidsproces 3. Beleidstheorie 4. Toetsing van de beleidstheorie - Deel II. De terroristenafdeling in de praktijk 5. Doelgroep 6. Regime - Deel III. Conclusie en discussie 7. Conclusie en discussie
  • Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting - Een onderzoek naar de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden in de EBI Vught

   Mol, G.D.; Verschuren, P.J.M.; Staak, C.P.F. van der (Katholieke Universiteit Nijmegen - Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, 2000)
   Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het beleid dat in de EBI gevoerd wordt ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. Omdat complicaties verwacht werden (causaliteit, betrouwbaarheid, medewerking gedetineerden enzovoort) en belang gehecht werd aan een zorgvuldige uitvoering van dit onderzoek, is besloten het onderzoek in fasen te laten uitvoeren. Geconcludeerd kan worden dat de aandacht voor zorg voor de psychische conditie van EBI-gedetineerden, zoals verwoord in beleidsstukken, teruggevonden wordt in de dagelijkse gang van zaken in de EBI. Om iets te kunnen zeggen over het effect van het EBI-regime op het psychische welzijn van gedetineerden is empirisch onderzoek nodig. De onderzoekers geven hiervoor een onderzoeksopzet waarmee zij dit mogelijk achten, mits aan een aantal randvoorwaarden voldaan kan worden.