• De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens - Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing

   Odinot, G.; Jong, D. de; Bokhorst, R.J.; Poot, C.J. de (WODC, 2013)
   Over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die op 1 september 2009 in werking is getreden, worden in het parlement regelmatig kritische vragen gesteld. Bij de evaluatie zal aandacht worden besteed aan de bijdrage die de wet levert aan opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit; de vraag welke risico’s de wet oplevert voor ongerechtvaardigde inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en welke maatregelen zijn genomen om deze te beschermen; op welke wijze de wet bijdraagt aan de efficiënte inzet van schaarse capaciteit bij de opsporingsdiensten. In 2014 is een Engelse vertaling van dit rapport gepubliceerd. INHOUD: 1. De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens - een inleiding 2. Communicatie op afstand, ontwikkelingen en gevolgen 3. De wetsgeschiedenis en Europese regelgeving inzake de bewaarplicht van verkeersgegevens 4. Het bewaren en beveiligen van de gegevens in de praktijk 5. Het gebruik van historische verkeersgegevens in de praktijk 6. Het gebruik van historische verkeersgegevens in cijfers 7. Slotbeschouwing
  • Netiquette of Wetiquette - Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

   Hof, S. van der; Koops, B.-J.; Kralingen, R. van; Prins, C.; Schreuders, E. (WODC, 1997)
   Met het onderhavige rapport is beoogd het project Uitgangspunten voor regulering op de elektronische snelweg van het Ministerie van Justitie te plaatsen in een internationale en landenvergelijkende context, door na te gaan in hoeverre de Nederlandse manier van denken overeenkomsten en verschillen vertoont met de denktrant in een aantal andere, toonaangevende westerse landen alsmede welke ontwikkelingen uit het buitenland op Nederland afkomen. Aan de hand van de bestudering van de relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving is bekeken hoe de diverse juridische vraagstukken rondom de elektronische snelweg in deze landen worden gedefinieerd. Gegeven de door het Ministerie van Justitie geformuleerde projectdefinitie wordt de situatie in de genoemde landen besproken aan de hand van de volgende vijf thema's: internationalisering en jurisdictie; privacy; betrouwbaarheid; toegankelijkheid; en rechtshandhaving. Bij dit laatstgenoemde thema komen de volgende onderwerpen aan de orde: encryptie, aftappen en auteursrecht.
  • Opsporing locaties verzocht - Eindrapport

   Nassau, C.; Bulder, B. (Research voor Beleid, 2001)
   Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden die er bestaan om bij opsporing gebruik te maken van door derden verzamelde locatiegegevens. Hiertoe zijn de volgende vijf bedrijfssectoren onderzocht: banken, telecommunicatieaanbieders, transportondernemingen, winkelketens en leasemaatschappijen. Per bedrijfssector is een set van casus ontwikkeld, die ingaan op het verstrekken van locatiegegevens (technische mogelijkheden, beperkingen en verbonden kosten). De resultaten hiervan worden in dit rapport weergegeven.
  • The Dutch implementation of the Data Retention Directive - On the storage and use of telephone and internet traffic data for crime investigation purposes

   Odinot, G.; Jong, D. de; Bokhorst, R.J.; Poot, C.J. de (WODC, 2014)
   The Dutch implementation of the Data Retention Directive was adopted on the 1st of September, 2009. The main reason for the storage of call detail records of telephone and internet traffic data is its potential in the aid of the investigation and prosecution of serious crimes. However the fact that this data has to be stored for a certain period of time is a recurring point of debate. There is a need both in the Netherlands and at European level (EU 18620/11) for a clearer understanding of how the police and judicial authorities use the data kept under the Telecommunications Data Retention Act (referred to below as ‘the Act’). The purpose of this study is to clarify how the Act works in practice. The same report in Dutch was published in 2013. CONTENT: 1. The Dutch Data Retention Directive - an introduction 2. Remote communication, developments and implications 3. The legislative history and European legislation and implications 4. The retention and securing of data in practice 5. The use of historical traffic data in practice 6. The use of historical traffic data in figures 7. Concluding remarks