• (Geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties

   Unknown author (WODC, 1985)
   Op 24 mei 1985 werd op het Ministerie van Justitie een studiedag gehouden over 'De rol van (geautomatiseerde) informatievoorziening bij de zogenaamde Grote Operaties'. De dag werd georganiseerd door het WODC en de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Justitie. Op de studiedag stond nu eens niet de inhoud maar de uitvoering van het te voeren beleid centraal. De beheersmatige herziening van de overheidsorganisatie gaat gepaard met een andere ontwikkeling die zich niet alleen binnen de overheid maar ook in andere maatschappelijke sectoren voltrekt: de automatisering van informatie. De verhouding tussen deze ontwikkeling en die rond de Grote Operaties vormt het thema van dit nummer van Justitiële Verkenningen. De lezingen van de desbetreffende studiedag zijn integraal erin opgenomen.
  • Spanningen tussen Rijk en gemeenten

   Raijmakers, L.; Staring, R.; Terpstra, J.; Stokkom, B. van; Ooyen-Houben, M. van; Mein, A. (WODC, 2015)
   ARTIKELEN: 1. L. Raijmakers - Motieven voor decentralisatie; schipperen tussen normativiteit en pragmatiek 2. R. Staring - Niemand slaapt bij ons op straat? Over de noodopvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en het steekspel tussen centrale overheid en gemeenten 3. J. Terpstra en B. van Stokkom - Politie in tweevoud: centraal en decentraal; een analyse van enkele achtergronden en spanningen 4. M. van Ooyen-Houben en A. Mein - Wie heeft hier de regie? Coffeeshops tussen lokaal, nationaal en internationaal drugsbeleid SAMENVATTING: Op meerdere beleidsterreinen gaapt er een kloof tussen 'de Haagse werkelijkheid' en gemeenten, zo laat dit themanummer van Justitiële verkenningen zien met artikelen over de noodopvang voor vluchtelingen, de politie en het drugsbeleid, aangevuld met een historisch getinte bijdrage. Het beeld dat blijft hangen, is dat wetten en maatregelen op nationaal niveau genomen niet goed aansluiten op maatschappelijke problemen zoals deze daadwerkelijk op lokaal niveau tot uiting komen. Het beleidsvormingsproces op nationaal niveau wordt sterk bepaald door compromissen tussen de kopstukken van politieke partijen en de debatten zijn soms ook meer ideologisch, principieel van aard. De gemeenten daarentegen staan 'met hun voeten in de modder' en hebben doorgaans een meer pragmatische benadering van maatschappelijke problemen. Ook krijgen het gemeentelijk beleid en beleidsuitvoering vaak vorm in direct overleg met allerhande maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers. In de literatuur wordt deze op samenwerking gerichte stijl van besturen wel aangeduid als governance, dit in tegenstelling tot het meer verticale, dirigistische government Tot op zekere hoogte is dat governancemodel ook van toepassing op het nationale etgevingsproces, maar dan toch meer in het voortraject wanneer informatie wordt ingewonnen bij stakeholders.In de laatste fase (de coalitiestrijd, de onderhandelingen met de 'constructieve oppositie', de definitieve formulering van wetsvoorstellen en de behandeling in het parlement) lijkt 'de samenleving' buiten spel te staan en domineren soms andere belangen, zoals doorregeren en politiek wisselgeld op een ander beleidsdossier, die weinig te maken hebben met de inhoud of uitvoerbaarheid.