• Alternatieve strafrechtelijke sancties

   Unknown author (WODC, 1976)
   De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij de staat veel geld. Dit alles heeft teweeggebracht, dat in en buiten Nederland de roep om alternatieven steeds luider is geworden. In dit themanummer wordt getracht om verschillende pogingen die tot nu toe zijn verricht om met name de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf terug te dringen eens duidelijk op een rij te zetten, zodat wellicht de toegang tot het onderwerp eenvoudiger wordt. In aansluiting op het inleidende artikel zijn buitenlandse artikelen in verkorte vorm weergegeven.
  • Cashba - Een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten

   Essers, A.A.M.; Laan, P. van der; Veer, P. van der (WODC, 1995)
   Cashba is een intensief dagprogramma van 13 weken bedoeld als alternatief voor ten minste twee maanden detentie. Doel van Cashba is het vergroten van de sociale competentie van de deelnemers, alsmede het bieden van een beter toekomstperspectief op onder meer het terrein van scholing en werk, zodat delinquent gedrag afneemt of zelfs ophoudt te bestaan. Op verzoek van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie heeft het WODC Cashba op effecten geëvalueerd. Eerder gebeurde dit ook al bij de Kwartaalcursus en bij DTC Eindhoven. Door bij de evaluatie van Cashba dezelfde benadering te volgen en grotendeels ook dezelfde onderzoeksinstrumenten te gebruiken is een vergelijking met de uitkomsten van eerdere onderzoeken mogelijk. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: het project; de deelnemers; recidive; en leefsituatie.