• Complianceprogramma's - Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

   Wempe, J.F.D.B.; Wiering, J.R.; Zwieten, M.J.A. van; Gelinck, H.W.J.; Schoof, N.A.C. (KPMG Forensic Accounting, 1999)
   Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het buitenland heeft met complianceregelingen en te beoordelen onder welke voorwaarden deze regelingen in Nederland bij de aanpak van organisatiecriminaliteit van waarde kunnen zijn. Een complianceprogramma wordt gedefinieerd als een weloverwogen ontwikkeld en geïmplementeerd (management)systeem dat erop gericht is om onrechtmatig handelen binnen een onderneming tijdig op te sporen en te voorkomen. De opbouw is als volgt. In H. 1 wordt de opzet van het onderzoek besproken. In H. 2 komen drie modellen in de rechtstheorie aan de orde met betrekking tot strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen. Deze worden toegelicht aan de hand van de wet en de jurisprudentie, en toegelicht wordt hoe het daderschap van rechtspersonen in de onderzoekslanden (de VS, Australië, Denemarken en Zuid-Afrika) benaderd wordt. Complianceprogramma's komen aan bod in H. 3; de werking ervan wordt beschreven in de onderzoekslanden. In de VS is dit geregeld in de Federal Sentencing Guidelines; deze komen uitgebreid aan de orde. In H. 4 wordt belicht op welke wijze een effectief complianceprogramma tot stand komt, waarbij alle stappen in het proces worden toegelicht. In H. 5 wordt nagegaan of het gebruik van complianceregelingen in de rechtshandhaving in Nederland een bredere plaats zou kunnen krijgen. Na een korte toelichting op de bestuurlijke en privaatrechtelijke handhaving besluit het hoofdstuk met een verkenning van de gecombineerde handhaving. Het rapport eindigt met samenvatting en conclusies.
  • Daderschap en deelneming doorgelicht - onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht

   Keulen, B.F.; Vellinga-Schootstra; Dijk, A.A. van; Lindenberg, K.K.; Wolswijk, H.D. (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010)
   In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe zijn daderschap en deelneming in Nederland en Oostenrijk geregeld? Waarin verschillen deze stelsels, en waarin komen ze overeen? Hoe worden daderschaps- en deelnemingsfiguren in Nederland en Oostenrijk ten laste gelegd? In welke mate is de rechter in deze landen bij bewijs en kwalificatie op dit punt aan de tenlastelegging gebonden? Blijkt uit het functioneren van de deelnemingsfiguren in de Nederlandse rechtspraktijk van problemen en, zo ja, welke? Op welke onderdelen en op welke wijze zou in het systeem van deelnemingsfiguren verbetering gebracht kunnen worden? Genieten deze voorstellen tot verbetering steun in de rechtspraktijk? INHOUD: 1. Inleiding 2. Daderschap en deelneming in Nederland 3. Daderschap en deelneming in Oostenrijk 4. Interviews 5. Conclusies
  • De wetgeving en de toepassing van de wet t.a.v. de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en samenspanning in enkele landen van de Europese Gemeenschap

   Barendse-Hoornweg, E.J.M.; Docter-Schamhardt, B.J.W. (WODC, 1989)
   Aandacht wordt onder meer besteed aan het grensgebied tussen voorbereidingshandelingen en poging, verschillende vormen van daderschap in relatie tot voorbereidingshandelingen en samenspanning en aan strafbare samenspanning en de verboden rechtspersoon in Nederland en de ons omringende landen.
  • Mens, dier en recht

   Boissevain, I.A.; Freriks, A.A.; Eskens, E.; Janssen, J.; Enders-Slegers, M.J.; Rozemond, N. (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. I.A. Boissevain en A.A. Freriks - De nieuwe Wet dieren: wie wordt er beter van? 2. E. Eskens - 'There is no justice, just us'; hoe de overheid dierenextremisme in de hand werkt 3. J. Janssen - Dieren als dader? 4. M.J. Enders-Slegers - Dierenmishandeling: een signaal voor huiselijk geweld? 5. Boekrecensie N. Rozemond over 'Het geniale dier; een andere antropologie' - René ten Bos 6. Internetsites SAMENVATTING: Het is ruim acht jaar geleden dat Justitiële verkenningen voor het eerst aandacht besteedde aan het thema 'Dier en recht'. Sindsdien is er op dit terrein veel gebeurd in Nederland. In dit themanummer komen aan de orde: actuele ontwikkelingen in wetgeving over dierenwelzijn en gezondheid, dierenactivisme, de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en meer in het algemeen de relatie tussen dier en mens en het denken daarover.