• Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie - Een empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019

   Kristen, F.G.H.; Bijlsma, J.; Verkerk, R.R.; Jong, E.R. de; Boekema, I.M.; Giesen, I. (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, 2021-12-30)
   Het onderzoek strekt tot evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). Deze bepaling is met de inwerkingtreding van de Wet versterking cassatierechtspraak op 1 juli 2012 ingevoerd voor de civiele kamer, belastingkamer en strafkamer van de Hoge Raad. Artikel 80a Wet RO biedt de Hoge Raad de bevoegdheid om bepaalde categorieën van zaken via een vereenvoudigde en snellere procedure af te doen door deze zaken niet-ontvankelijk te verklaren. Daartoe kent de regeling twee gronden: 1) degene die het cassatieberoep instelt, heeft daarbij ‘klaarblijkelijk onvoldoende belang’, en 2) de ‘klachten [kunnen] klaarblijkelijk niet tot cassatie […] leiden.’ Bij de parlementaire behandeling van de Wet versterking cassatierechtspraak is een evaluatie van artikel 80a Wet RO toegezegd. Dit onderzoek beoogt daarin te voorzien door een totaalbeeld te geven van de toepassing van artikel 80a Wet RO over de periode 2012-2019 voor de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: ‘Hoe is het totaalbeeld van de toepassing van artikel 80a Wet RO over de periode 2012-2019?’ INHOUD: 1. Aanleiding en onderzoeksvragen, 2. Methodologie, 3. Doelen van artikel 80a Wet RO, 4. Civiele kamer: bespreking procedure en ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur, 5. Belastingkamer: bespreking procedure en ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur, 6. Strafkamer: bespreking procedure en ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur, 7. Cijfers over afdoeningen, 8. Sector civiel recht: ervaringen met artikel 80a Wet RO, 9. Sector belastingrecht: ervaringen met artikel 80a Wet RO, 10. Sector strafrecht: ervaringen met artikel 80a Wet RO, 11. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
  • Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase - Onderzoek cijfermatige gegevens

   Amersfoort, P. van; Barlingen, M. van; Heerwaarden, Y. van; Hoek, A. van; Slump, G.J.; Wenum-Kroon, E. van (medew.); Schoof, N. (medew.); Gelinck, H. (medew.) (WODC, 2001)
   Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals aangevangen op 1 januari 1994 tegelijk met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, af te ronden. In deze fase staat een eental aspecten centraal: in welke gevallen moet beroep worden opengesteld, aan welke en hoeveel colleges wordt dit beroep opgedragen, en welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de rechtseenheid. Om deze vraagstukken te kunnen uitwerken is in dit rapport cijfermateriaal weergegeven rond instroom, uitstroom en doorlooptijden teneinde een inschatting te maken van mogelijke gevolgen voor de bedrijfsprocessen, kosten, werkbelasting en doorlooptijden voor de met bestuursrechtspraak belaste colleges. Daarnaast gaat het in dit onderzoek om formatie en feitelijke bezetting van deze colleges.