• Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2018)
   Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door buitengerechtelijke instanties behandeld. Dit factsheet beschrijft, over de periode 2005-2016, eerst de instroom bij een aantal kenmerkende procedures in het civielrecht. Vervolgens komt het aantal afgehandelde bezwaarschriften door zes landelijke bestuursorganen aan bod. Dit wordt gevolgd door een tweetal overige procedures en, als laatste, met een beeld van de kosten in termen van tarieven en gemiddelde doorlooptijden (geldend in 2016). Al met al is sprake van een wisselend beeld zonder eenduidige trend; dit weerspiegelt het gevarieerde karakter van de procedures.
  • Fraude en misbruik bij faillissement - Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding

   Knegt, R.; Beukelman, A.M.; Popma, J.R.; Willigenburg, P. van; Zaal, I. (WODC, 2005)
   Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de omvang en aard van faillissementsfraude, de wijze waarop fraude en misbruik door diverse instanties worden bestreden en na te gaan welke knelpunten en punten van verbetering er mogelijk zijn in het beleid ter bestrijding van faillissementsfraude.
  • Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en UVW/GAK - Evaluatie van de eerste resultaten van de opheffing van het bordeelverbod; uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid

   Naber, P.; Lier, L. van (WODC, 2002)
   ES&E heeft in het kader van Evaluatie Prostitutiebeleid een deelonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop, met welke inspanningen en met welke resultaten de Politie, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en het UVW/GAK activiteiten ontwikkeld hebben die gericht zijn op toezicht, controle en handhaving van de prostitutiebranche. Bij de Politie is in alle korpsen een vragenlijst uitgezet, de andere instanties hebben gekozen voor het invullen van een vragenlijst op centraal niveau. De uitkomsten geven dan ook een globaal beeld van de wijze waarop en de resultaten waarmee sinds 1 oktober 200 de handhaving plaatsvindt. In aparte hoofdstukken worden de resultaten van de betreffende diensten besproken (beleid, communicatie en voorlichting, toezicht en controle, handhaving en samenwerking, budget en capaciteit, toekomst en ontwikkeling, knelpunten).De andere rapporten in de Evaluatie zijn: - Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod / M. Goderie e.a., Verwey-Jonker Instituut; - De sociale positie van prostituees in de gereguleerde bedrijven, een jaar na wetswijziging / I. Vanwesenbeeck e.a., Rutgers Nisso Groep; - De prostitutiebranche: acceptatie door dienstverlenende instellingen / Veldkamp Marktonderzoek; - Het imago van de prostitutie / Veldkamp Marktonderzoek; - Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten / Léon van Lier e.a., ES&E, NIPO; - Het bordeelverbod opgeheven : prostitutie in 2000-2001 / A.L. Daalder, Onderzoek en beleid 200.
  • Integraal afpakken van crimineel vermogen - Verkenning handvatten voor kosten en baten in de opsporings- en handhavingsfase

   Rij, C. van (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2018)
   Centraal in het onderzoek stonden de vragen naar de typen financiële en maatschappelijke kosten en baten van het integraal afpakken van crimineel vermogen: welke typen kosten en baten betrokken partijen verwachten; welke gegevens of indicatoren men hiervoor denkt te kunnen gebruiken om deze (integraal) te kunnen registreren, met zo beperkt mogelijke extra administratieve lasten; de hoogte van de strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke kosten en baten, voor zover het mogelijk is daarover nu al iets te zeggen. Voorts is in het onderzoek aandacht besteed aan in de praktijk door de partners in het strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk domein ervaren belemmeringen voor het effectief vormgeven van het integraal afpakken en door hen gesignaleerde neveneffecten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Analysekader 3. Stap 3 - Beleidsalternatief 'integraal afpakken': processen en ketenpartners 4. Stap 4 - Effecten en baten 5. Stap 5 - Kosten 6. Stap 7 - Overzicht kosten en baten 7. Knelpunten en neveneffecten integraal afpakken 8. Tot slot
  • Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

   Snippe, J.; Schoonbeek, I.; Boxum, C. (Breuer & Intraval, 2018)
   Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Wat zijn de hulpvragen en behoeften van sekswerkers rond hun maatschappelijke positie en werkomstandigheden? Zijn er knelpunten in de rechtspositie van sekswerkers, zo ja welke en hoe zouden die opgelost kunnen worden?De onderzoeksvragen die hierbij horen, zijn:Welke concrete problemen met betrekking tot de maatschappelijke positie en werkomstandigheden ondervinden sekswerkers?Welke hulpvragen en behoeften van sekswerkers vloeien voort uit die problemen?Wat is de huidige rechtspositie van sekswerkers en indien die positie onvoldoende lijkt in de huidige omstandigheden, hoe kan hij dan versterkt worden?