• Effecten van voorlichting en controle - een experiment bij de motorrijtuigenbelasting

   Berghuis, A.C.; Kommer, M.M. (WODC, 1982)
   In het eerste hoofdstuk worden een aantal meer technische aspecten van het experiment behandeld. De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan de metingen van - wijziging in - het betalingsgedrag; met behulp van het aantal z.g. eerste aangiften en met behulp van een koppeling tussen de CV-administratie en het kentekenregister. Hoofdstuk 5 behandelt de uitkomsten van de onder belastingplichtigen gehouden enquête, waarna in hoofdstuk 6 ingegaan zal worden op de conclusies die uit de in dit rapport neergelegde bevindingen getrokken kunnen worden voor de effectiviteit van het overheidsoptreden in de vorm van voorlichting en controle op het bredere terrein waarop de werkzaamheden van ISMO betrekking hebben.
  • Ervaringen met de Awb - Aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie van de Awb

   Beerten, M.S.; Bosch, J.J.A.; Bröring, H.E.; Herweijer, M.; Monfort, A.J.G.M. van; Noordam, F.M.; Verbaas, F.W. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 1996)
   Het onderzoek betreft, kort gezegd, de toepassing van de Awb bij het geven van financiële beschikkingen op het terrein van de belastingen, de studiefinanciering en de sociale zekerheid. Het onderzoek houdt zich — in essentie — met twee vragen bezig:In hoeverre beantwoordt de bestuurspraktijk op het terrein van de financiële beschikkingverlening aan de verwachtingen van de Awb-wetgever?Hoe moeten de door de Awb-wetgever voor het terrein van de financiële beschikkingverlening in een aantal gevallen toegelaten (tijdelijke) uitzonderingen op het algemene Awb-regime worden gewaardeerd?
  • Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan

   Berghuis, A.C.; Kommer, M.M. (WODC, 1984)
   Onder ruim 1300 Nederlanders is een peiling verricht naar de opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan. De resultaten mogen als representatief voor de gehele bevolking worden beschouwd.
  • Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan - onderzoeksrapport: resultaten van interviews met 50 personen

   Witteman - Devilee, A.C. (WODC, 1984)
   Dit onderzoek vormt een aanvulling op de 'peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen'. In deze opiniepeiling zijn ruim 1200 personen ondervraagd aan de hand van een vragenlijst met vooraf vastgestelde antwoordcategorieën.
  • Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen - onderzoeksrapport: resultaten van een enquête onder ruim 1000 personen

   Berghuis, A.C.; Kommer, M.M. (WODC, 1984)
   De peiling omvat de volgende onderwerpen: 1. achtergronden: leeftijd, (arbeids-)positie, opleiding, politieke affiniteit, inkomen, etcetera; 2. de houding tegenover de hoogte van belastingen en uitkeringen; 3. de waargenomen omvang van belastingontduiking en uitkeringsmisbruik; 4. de houding tegenover ontduiking en misbruik, alsmede de noodzaak van bestrijding; (*) contacten met belastingdienst, uitkerende instanties; en 5. houding tegenover een aantal maatregelen tegen ontduiking en misbruik.
  • Van beroep in bezwaar - Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM

   Snippe, J.; Woestenburg, N.; Muijnck, J.A. de; Geertsema, B.; Roest, S.; Pieper, R. (Breuer & Intraval, 2020-12-31)
   Dit onderzoek is gericht op twee wetsterreinen: de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM). Op beide terreinen is een stijging geconstateerd van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften, een stijging van het aandeel door ncnp-bedrijven ingediende bezwaren en beroepen hierbinnen, en een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten voor de overheidsorganen die deze bezwaren en beroepen behandelen. Hierop zegde minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens de staatssecretaris van Financiën, toe een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze en het verdienmodel van ncnp-bedrijven. Om dit te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd: Wat is de werkwijze en het verdienmodel van bedrijven die op basis van no cure no pay voor belastingplichtigen bezwaar- en beroepsprocedures starten bij WOZ- beschikkingen en BPM-aangiftes? Wat is de aard en omvang van dit soort procedures en hoe verhoudt het financieel belang van belastingplichtigen en de opbrengsten voor deze bedrijven zich tot de kosten die door de overheid worden gemaakt? Welke oplossingen kiezen gemeenten en de Belastingdienst om de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures zo efficiënt mogelijk in te richten? INHOUD: Samenvatting, Summary, 1. Inleiding, 2. Onderzoeksopzet, 3. Context van juridische procedures WOZ en BPM, 4. Omvang bezwaren en uitvoeringslasten, 5. Ervaringen bezwaarmakers WOZ, 6. Werkwijze en verdienmodel, 7. Conclusies.