• Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht

   Gompel, S.J. van; Hugenholtz, P.B.; Poort, J.P.; Schumacher, L.D.; Visser, D.J.G. (Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht, 2020)
   De Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, heeft ten doel de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verstevigen. Een nevendoel, dat vooral tot uitdrukking komt in de door de wet toegekende vergoedingsrechten, is het versterken van de verdienmogelijkheden van zelfstandige makers en uitvoerend kunstenaars wanneer werken succesvol worden geëxploiteerd. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is door de regering toegezegd dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.De algemene onderzoeksvraag van deze evaluatie is derhalve: Wat zijn tot op heden de effecten van de invoering van de Wet ACR op de contractpraktijk, en welke knelpunten en onduidelijkheden hebben zich bij de toepassing van de wet tot op heden voorgedaan? INHOUD: 1. Inleiding 2. Wet Auteurscontractenrecht 3. Afzonderlijke wetsbepalingen 4. Collectieve regeling 5. Samenvatting en conclusies
  • Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking - Diasporaorganisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk

   San, M. van (Erasmus Universiteit Rotterdam - Risbo Research-Training-Consultancy, 2016)
   In verschillende landen delen overheidsorganisaties een belangrijke rol toe aan diasporaorganisaties en nemen zij maatregelen om hun engagement te faciliteren. Ook in Nederland worden diasporaorganisaties al jaren als belangrijke actoren gezien bij de migratiepraktijk. In dit rapport wordt in eerste instantie ingegaan op de rol die diasporaorganisaties spelen bij de migratiepraktijk in Nederland – in termen van het bevorderen van integratie, het voorkomen van irreguliere immigratie en het stimuleren van vrijwillige terugkeer – op welke wijze zij dat doen en hoe dat door Nederlandse overheidsmedewerkers wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt ingegaan op de barrières enerzijds en kansen anderzijds in de samenwerking tussen diasporaorganisaties en de Nederlandse overheid 1bij de uitvoering van de migratiepraktijk.
  • Pressiegroepen en actiegroepen

   Unknown author (WODC, 1979)
   De wijze waarop pressie- en actiegroepen zich in onze samenleving manifesteren zijn van uiteenlopende aard. We kennen actiegroepen die slechts een kort leven beschoren is. Sommige daarvan trekken de aandacht door hun 'ludieke' maar soms ook felle wijze van optreden waarbij ze in bepaalde gevallen een confrontatie met de politie niet uit de weg zullen gaan. Daarnaast kennen we de meer gevestigde pressiegroepen (of belangenorganisaties) die een plaats veroverd hebben binnen het politieke besluitvormingsproces. Aan de diverse vormen van pressie die van deze groepen uitgaat zal in het inleidende artikel van mr. Thea Frank aandacht besteed worden.