• Gegevensuitwisseling door Toezichthouders

      Moor-van Vugt, A.J.C. de; Engers, T.M. van; Groenewegen, F.T.; Haaften, W.F. van; Klap, A.P.; Nieuwenhuis, A.J.; Schouten, L.M. (medew.); Wessel, M.W. (medew.) (Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2012)
      Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag met welke belangen rekening moet worden gehouden bij de verstrekking van toezichtgegevens tussen toezichthouders onderling en tussen toezichthouders enerzijds en het Openbaar Ministerie, de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren anderzijds. Daarnaast wordt de vraag onderzocht in hoeverre het gewenst en juridisch mogelijk is om voor het verstrekken van toezichtgegevens tussen genoemde partijen een algemene regeling in de Algemene Wet bestuursrecht en/of eventuele andere wetten op te nemen. INHOUD: 1. Inleiding en probleemstelling 2. Het juridisch kader bij gegevensuitwisseling 3. Inventarisatie en weging van belangen 4. Naar een algemene regeling? 5. Conclusies en aanbevelingen 6. Geraadpleegde bronnen 7. Bijlagen