• Evaluatie asielramingen

   Wilms, P.; Blankers, I.; Friperson, R. (WODC, 2010)
   Bij de evaluatie van de asielramingen gaat het in dit geval om drie onderdelen: De prognose van de asielaanmeldingen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): alle meldingen van vreemdelingen die een aanvraag willen indienen voor een asielvergunning.De prognose van de asielinstroom bij de IND: het aantal in behandeling genomen aanvragen door de IND.De meerjarige productieprognose (MPP), onderdeel asiel: in de jaarlijkse MPP wordt voor vijf jaar vooruit het aanbod van de IND, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State voorspeld, alsmede de bezetting van het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opvang. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Institutioneel kader 4. Kwantitatieve analyse 5. Conclusies
  • Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens - Civiel en bestuur

   Felsö, F.; Scheele, D.; Bremer, S.; Baarsma, B. (WODC, 2006)
   Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB) dat SEO in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft uitgevoerd. Het PMJ-CB is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel, waarin relaties worden gelegd tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en maatschappelijke (demografische en economische) achtergrondfactoren anderzijds. De belangrijkste vraag van de evaluatie was of het PMJ-CB prognosemodel beter geschikt is om de begroting van het ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode van trendextrapolatie.
  • Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid - een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid

   Breeman, G.; Timmermans, A.; Dalfsen, F. van (Wageningen universiteit - Bestuurskunde, 2011)
   Het doel van dit onderzoek is te begrijpen op welke wijze maatschappelijke en politieke aandacht voor veiligheidsvraagstukken ontstaat en wat hiervan de gevolgen zijn voor prioriteiten in het beleid en de begroting. De hoofdvraag luidt: Hoe, wanneer en onder welke voorwaarden komt het thema veiligheid op de politieke en maatschappelijke agenda en wat zijn hiervan de gevolgen voor beleidskeuzes en budgettaire prioriteiten? Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). INHOUD: 1. Inleiding 2. Theoretische lens op de politiek van de aandacht 3. Veiligheid aan de input-zijde 4. Veiligheid in de media 5. Veiligheid aan de output: wetgeving en begroting 6. De politiek-bestuurlijke dynamiek 7. Conclusies