• COBA-onderzoek bedrijven - een schriftelijke enquete onder Haagse bedrijven over inbraken en inbraakpreventieve middelen; globaal overzicht van de resultaten

   Steinmetz, C.H.D.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1980)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het onderzoek 3. Begeleiding van het onderzoek 4. Opzet van het onderzoek 5. De steekproef 6. Enkele kenmerken van de bedrijven 7. Maatregelen ter voorkoming van inbraken 8. Maatregelen om nadelige gevolgen van inbraken ter beperken 9. Een aanzet tot een inbraak-risico-analyse bij de Haagse bedrijven 10. Kostenberekeningen van maatregelen tegen inbraken 11. Kostenberekeningen voor de peiljaren 1970 en 1974 12. Samenvatting en conclusies SAMENVATTING: De Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) heeft in het kader van haar activiteiten op het terrein van de kosten-batenanalyse ondermeer aandacht besteed aan het meten en waarderen van beleidseffecten. Het onderhavige rapport geeft een overzicht van de resultaten van het WODC-onderzoek naar de kosten van preventieve maatregelen en geleden schade bij het bedrijfsleven in de gemeente Den Haag.
  • ""Daar lig ik niet echt wakker van" - gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

   Grapendaal, M.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van regelgeving en dergelijke.
  • Evaluatie PPP-projecten

   Sabee, V.; Bedem, R. van den (WODC, 1995)
   In 1993 en 1994 heeft het WODC een aantal haalbaarheidsstudies naar publiek-private en preventieve samenwerkingsverbanden (PPP) op bedrijventerreinen (of industrieterreinen) uitgevoerd. In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt op het niveau van (clusters van) bedrijventerreinen ten aanzien van slachtofferschap en perceptie van het criminaliteitsniveau op bedrijventerreinen.
  • Forensisch assistenten - inzet, resultaten en ervaringen

   Kleuver, J. de; Soomeren, P. van (DSP-groep, 2013)
   In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de forenische opsporing naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord.  Het doel van dit onderzoek is het geven van een overzicht van het aantal foa's dat aan het werk is en van de manier waarop zij worden ingezet. Verder werpt het onderzoek licht op de vraag in hoeverre de inzet van foa's bijdraagt aan de kwaliteit en efficiency van het forensisch-technisch plaats delict-onderzoek en in het bijzonder aan het oplossen van inbraken in woningen en bedrijven. INHOUD: 1. Onderzoeksaanpak 2. Beleidsreconstructie en -logica 3. Aantallen forensisch assistenten en taken 4. Meerwaarde forensisch assistenten 5. Aandachtspunten inzet forensisch assistenten 6. Conclusies
  • Het winkelcentraproject - Preventie van kleine criminaliteit

   Colder, J.C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (medew.) (WODC, 1988)
   Dit rapport bevat de evaluatie van een aantal maatregelen die op een tweetal winkelcentra in de gemeente Utrecht zijn genomen. Deze maatregelen zijn te zien als een concretisering van het lokale bestuurlijke preventiebeleid zoals dat is neergelegd in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Doel van het winkelcentraproject was om door middel van maatregelen in de lijn van dit bestuurlijk preventiebeleid te komen tot een vermindering en/of tot het beheersbaar maken van de in de winkelcentra gepleegde kleine criminaliteit. Voor het meten van de effecten van deze maatregelen is een quasi-experimenteel onderzoekdesign opgezet, zonder controlegroep, maar met voor- en nametingen. In dit proefproject is het projectmanagement gecombineerd met het projectonderzoek.
  • Inbraak in bedrijven - Daders, aangiftes, en slachtoffers onderzocht

   Kruissink, M.; Wiersma, E.G. (WODC, 1995)
   De aanleiding tot het onderzoek was een opdracht van de Directie Criminaliteitspreventie (DCP) van het Ministerie van Justitie om een onderzoek ;naar inbraak in bedrijven te verrichten. Doel van het onderzoek was het verzamelen van basismateriaal voor het opzetten van concrete preventieprojecten en maatregelen. Naast een onderzoek van 1.000 processen-verbaal van aangiften en interviews met 100 bedrijfsinbrekers werden enquetes onder door inbraak benadeelde bedrijven gehouden om meer informatie over (mogelijk relevante) kenmerken van de bedrijven te krijgen die niet blijken uit de aangifte, zoals geografische situering en wijze van beveiligen. Antecedentenregistraties van de daders verschaften informatie over de criminele achtergrond van de inbrekers.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector bouwnijverheid

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector bouwnijverheid. Binnen de sector bouwnijverheid worden vijf categorieën of branches onderscheiden:burgerlijke en utiliteitsbouw;grond, water, wegenbouw;afwerking (schilders, stukadoors, etc.);installatiebedrijven;klusbedrijven.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, adviseren over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector vervoer, opslag en communicatie

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector vervoer, opslag en communicatie. Binnen deze sector worden vier categorieën of branches onderscheiden:vervoer over land;vervoer over water/door de lucht;dienstverlening ten behoeve van het vervoer;post en telecommunicatie.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen in of bij gebouwen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Dit rapport bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Binnen deze worden drie categorieën of branches onderscheiden:sport;cultuur;overige dienstverlening.Aan de orde komen o.a. het registreren van criminaliteit, preventiemaatregelen, vernielingen, meldings- en aangiftegedrag per delicttype, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004-2005 (MCB)

   Willemsen, F. (WODC, 2006)
   Samenvatting van resultaten van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2004-2005. Met name wordt ingegaan op diefstal in de sectoren: Bouw, Detailhandel, Horeca, Transport, en Financiële en zakelijke dienstverlening. Dit is een uitgaven in de nieuwe WODC-reeks Fact Sheet (nr. 2006-16). De volledige rapportages van de MCB zijn toegankelijk via het vak 'Links' aan de rechterzijde.
  • Rechtsverzorging en wetenschap - Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

   Aalberts, M.M.J. (red.); Bunt, H.G. van de (red.); Boutellier, J.C.J. (red.); Stokkom, B. van; Leuw, Ed.; Nelen, H.; Terlouw, G.-J.; Essers, S.; Suerink, N.; Wiersma, E.; et al. (WODC, 1994)
   De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding gegeven tot het samenstellen van deze bundel. De bundel bevat artikelen op het terrein van criminologie, criminaliteit, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtshulp, rechtshandhaving en evaluatie, geschreven door WODC-medewerkers. Tot slot is een bibliografie van J. Junger-Tas opgenomen. INHOUD: 1. Het WODC; tussen wetenschap en beleid - Henk van de Bunt 2. Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen; feiten en fantomen - Bas van Stokkom 3. Schuldtoeschrijving, criminologie en strafrechtelijk beleid - Ed Leuw 4. Criminologie van de toekomst; een literatuurverkenning - Hans Boutellier 5. Het criminologîsch-theoretisch perspectief in het ISRD-project - Gert-Jan Terlouw 6. De stijging van de veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in theoretisch perspectief - Hans Neten, Sjaak Essers 7. Onderzoek naar bedrijfsinbraken; kwantitatieve en kwalitatieve methoden van dataverzameling in de praktijk - Nico te Suerink, Eric Wiersma 8. Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer - Atexandra Guérin 9. Verplaatsing; moeilijk te meten en toch willen weten - René Hesseting, Udo Aron 10. Een internationaal vergelijkend drugsonderzoek - Martin Grapendaat, Marisca Brouwers 11. Georganiseerde misdaad en de vraagmarkt - Petrus van Duyne, Ruud Kouwenberg 12. Vergelding in het jeugdstrafrecht - Menke Bol 13. De uitvoering van ondertoezichtstelling in de jaren negentig - Nicole Mertens 14. Een speciale positie voor de vrouw in het vreemdelingenrecht? - Ruud van den Bedem, Nicotette Dijkhoff, Louelta Doornhein 15. Daadwerkelijk gek en gevaarlijk? De Kw en de BOPZ nader bekeken - Sjoerd Hoekstra 16. Het slachtoffer binnen het strafrecht; de rol van het WODC - jo-Anne Wemmers, Pascal Servais 17. Kantongerechtsappellen in civiele zaken - Nelleke van der Werff, Bartheke Docter-Schamhardt 18. Nieuwe regels, het oude spel - Albert Klijn, Els Barendse-Hoorn weg, Cor Cozijn, Gerard Paulides 19. Onderzoeksprofijt voor het rechtshulpbeleid? Struikelbiokken voor een lastig partnerschap - Albert Klijn 20. Politiële discretie; wet en werkelijkheid - Monique Aalberts 21. Krijgt de politie toch de rekening? Tien stappen terug in de tijd - Maurits Kruissink 22. De markt van wet en orde - Max Kommer 23. Milieu; het groene gezicht van het WODC - Ellen van de Berg, Jos van Wetten, Mieke Kleiman 24. Gerommel in de marge? Over nieuwe strafrechtelijke interventies en de rol van het WODC - Peter van der Laan, Ad Essers 25. Geen onderzoek zonder data - Roberto Aidala, Petra van de Veer, Carlijn Verwers 26. Evaluatie van kleinschalige projecten op het terrein van de strafrechtstoepassing - Leonieke Boendermaker, Eric Spaans, Bouke Wartna 27. Tractatus logico-criminosophicus of het einde van de criminologie - Chris Rutenfrans, Gert-Jan Terlouw 28. Bibliografie Josine Junger-Tas
  • Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen - een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

   Sabee, V.; Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A. (WODC, 1994)
   Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en Schiedam/Rotterdam. De gegevens hebben betrekking op het huidige niveau van de criminaliteit en het beveiligingsbeleid van de bedrijven. Daarnaast is gekeken naar de visie van de respondenten op het functioneren van de politie en de bereidheid om mee te werken aan een eventueel samenwerkingsverband.
  • Samen opgespoord? - Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

   Friperson, R.; Bouman, S.; Wilms, P. (APE Public Economics, 2013)
   In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol particuliere onderzoeksbureau's (POB’s) kunnen spelen bij de opsporing in strafzaken. De pilot heeft plaatsgevonden tussen 1 mei 2012 tot en met 3o april 2013. Aan de pilot namen negen particuliere onderzoeksbureaus deel, die alle lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche en beschikken over een keurmerk van de NV. De centrale vraag in dit onderzoek was: Welke bijdrage kunnen POB's leveren aan de opsporing en vervolging van acht delictscategorieën (interne diefstal, interne fraude, heling, phishing, vervoerscriminaliteit, ladingdiefstal, oplichting en bedrijfsinbraak)?
  • Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen - Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5.000 vestigingen

   Visser, J.; Frederikse, R.; Hermans, E. (NIPO Consult, 2002)
   Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek Monitor Bedrijven en Instellingen met betrekking tot slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen. De monitor wordt periodiek uitgevoerd. Dit jaar heeft de eerste meting (nulmeting) plaatsgevonden onder bedrijven en instellingen in alle sectoren in het bedrijfsleven en de publieke sfeer. De onderzochte sectoren zijn: landbouw, jacht en bosbouw, visserij; industrie; bouwnijverheid;  detailhandel en autoreparatie; groothandel; horeca; vervoer, opslag en communicatie; financiele instellingen en zakelijke dienstverlening; openbaar bestuur en onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg; cultuur, recreatie en  overige dienstverlening. Er is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheidssituatie in de onderzochte sectoren. De delicten staan centraal in de rapportage. Per delict behandelen de auteurs een aantal zaken: mate warin delict voorkomt, schade, meldings- en aangiftegedrag en daderschap.
  • Veilig Almere? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op twaalf bedrijventerreinen in Almere

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op 12 bedrijvencomplexen in Almere.
  • Veilig Hoorn? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex HN 80 te Hoorn.
  • Veilig Katwijk? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 't Heen

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex 't Heen te Katwijk.
  • Veilig Schiedam/Rotterdam? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 's-Gravelandse Polder, Spaanse Polder en Rotterdam Noord-West

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op drie bedrijventerreinen in Schiedam/Rotterdam.
  • Veilig Tilburg? - resultaten van een enquête naar de veiligheidssituatie op Loven en Vossenberg

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op de bedrijvencomplexen Loven en Vossenberg te Tilburg.
  • Veilig Venlo? - resultaten van een enquête naar de veiligheidssituatie op de Veegtes

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex De Veegtes te Venlo.