• ""Daar lig ik niet echt wakker van" - gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

   Grapendaal, M.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van regelgeving en dergelijke.
  • Interne criminaliteit in de logistieke sector

   Rovers, G.B.; Vries Robbé, E. de (WODC, 2005)
   Onderzoek naar de aard, omvang en daders van criminaliteit door eigen medewerkers binnen bedrijven in de logistieke sector en de manier waarop bedrijven zich wapenen tegen en reageren op criminaliteit door medewerkers. INHOUD: 1. Achtergrond, probleemstelling en opzet van het onderzoek 2. Beschrijving van de bedrijven en respondenten 3. Aard en omvang van interne criminaliteit bij logistieke dienstverleners 4. Kenmerken van slachtoffers en daders van interne criminaliteit 5. Preventieve maatregelen en de reactie op incidenten 6. Afhandeling van aangiften door politie en justitie 7. Conclusie
  • Investeren in Cybersecurity

   Meulen, N. van der (RAND Europe, 2015)
   Cybersecurity staat al enige tijd vol in de schijnwerpers, in zowel binnen- als buitenland. Onze digitale afhankelijkheid heeft ertoe geleid dat veiligheidskwetsbaarheden en veiligheidsincidenten gepaard (kunnen) gaan met grote gevolgen, in het bijzonder als het gaat om kwetsbaarheden en incidenten bij organisaties binnen de vitale sectoren. Dit onderzoek had als vertrekpunt de behoefte in kaart te brengen waarom, waarin en hoeveel organisaties binnen de vitale sectoren investeren in cybersecurity. De hoofdvraag voor dit onderzoeksproject was: Op basis waarvan, op welke wijze en in welke mate investeren private ondernemingen en publieke organisaties in de vitale sectoren in cybersecurity? INHOUD: 1. Inleiding en achtergrond van het onderzoek 2. Cybersecurity: van definitie tot dreiging 3. Drijfveren voor cybersecurity-investeringen 4. Aard en omvang van investeringen in cybersecurity 5. Van goed naar beter 6. Slotbeschouwing
  • Kleine stappen vooruit - Evaluatie van de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

   Rovers, B.; Bleijendaal, R. (WODC, 2003)
   Het ministerie van Justitie heeft in het voorjaar van 2003 kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een implementatie-evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen. Samenwerken om een KVO te behalen is een vorm van publiek-private samenwerking. Er zijn twee jaren verstreken sinds de eerste KVO-pilots van start gingen en sindsdien zijn ook op allerlei andere plaatsen initiatieven gestart om tot samenwerking te komen ten aanzien van het handhaven of verbeteren van de veiligheid. In dit stadium wil de opdrachtgever van dit onderzoek, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (WODC), inzicht krijgen in het concrete verloop van de invoering van het KVO in de praktijk.
  • Monitor Bedrijven en Instellingen - Adviesrapport

   Korpel, J.; Hermans, E. (NIPO Consult, 2000)
   Dit is een adviesrapport over de mogelijke invulling van de complete Monitor Bedrijven en Instellingen in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij dit rapport is ook een afzonderlijk handboek beschikbaar. Van drie sectoren zijn afzonderlijke rapportages gepubliceerd (zie links bij: Meer informatie), te weten:Bouwnijverheid tabellenbijlageVervoer, opslag, communicatie tabellenbijlageCultuur, recreatie en overige dienstverlening tabellenbijlage
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector bouwnijverheid

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector bouwnijverheid. Binnen de sector bouwnijverheid worden vijf categorieën of branches onderscheiden:burgerlijke en utiliteitsbouw;grond, water, wegenbouw;afwerking (schilders, stukadoors, etc.);installatiebedrijven;klusbedrijven.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, adviseren over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector vervoer, opslag en communicatie

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector vervoer, opslag en communicatie. Binnen deze sector worden vier categorieën of branches onderscheiden:vervoer over land;vervoer over water/door de lucht;dienstverlening ten behoeve van het vervoer;post en telecommunicatie.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen in of bij gebouwen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Dit rapport bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Binnen deze worden drie categorieën of branches onderscheiden:sport;cultuur;overige dienstverlening.Aan de orde komen o.a. het registreren van criminaliteit, preventiemaatregelen, vernielingen, meldings- en aangiftegedrag per delicttype, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor Criminaliteit bedrijfsleven 2004 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Oomen, Ph.; Frederikse, R.; Schildmeijer, R.; Zengerink, E. (WODC, 2004)
   Schetsen van een betrouwbare en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. Als aparte bijlage: Handboek Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004 waarin alle voor dit onderzoek uitgevoerde werkzaamheden worden samengevat en de daarbij gemaakte keuzes worden onderbouwd.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2008)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB2007 is een exacte replicatie van de monitor die in 2004, 2005 en 2006 is uitgevoerd. Het telefonische veldwerk vond plaats van 17 september tot en met 12 december 2006. In totaal zijn bijna 38.000 bedrijven op vestigingsniveau ondervraagd over hun criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage onder de benaderde bedrijven was 45%.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2009)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2008 is een exacte replica van de monitor 2004, 2005, 2006 en 2007 en is gericht op de sectoren: detailhandel, horeca, transport, bouw en zakelijke dienstverlening.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2010)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is een exacte replica van het onderzoek dat in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca, de sector transport en de zakelijke dienstverlening. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Sectorrapport Bouw 4. Sectorrapport Detailhandel 5. Sectorrapport Horeca 6. Sectorrapport Transport 7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 - feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (TNS NIPO, 2011)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is (grotendeels) een exacte replica van het onderzoek dat sinds 2004 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, detailhandel, horeca, transport en zakelijke dienstverlening.
  • Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet? - Eindrapportage

   Eysink Smeets, M.; Wal, R. van der (medew.); Bervoets, E. (medew.); Nijmeijer, P. (medew.) (WODC, 2005)
   Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen.
  • Private Security

   Waard, J. de; Johnston, L.; Kempa, M.; Carrier, R.; Wood, J.; Shearing, C.; Jones, T.; Newburn, T.; Gill, M.; Hart, J.; et al. (WODC, 1999)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Jaap de Waard - The Private Security Industry in International Perspective 3. Les Johnston - Private Policing in Context 4. Michael Kempa, Ryan Carrier, Jennifer Wood and Clifford Shearing - Reflections of the Evolving Concept of 'Private Policing' 5. Trevor Jones and Tim Newburn - Urban Change and Policing: Mass Private Property Re-considered 6. Martin Gill and Jerry Hart - Enforcing Corporate Security Policy using Private Investigators 7. Current Issues: Kevin Haines - Crime is a social problem 8. Matti Joutsen - Proceedings of the Sixth European Colloquium on Crime and Criminal Policy, Helsinki, 10-12 December 1998 9. Henrik Tham - Crime Institute Profile: The Department of Criminology at Stockholm University
  • Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen - een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

   Sabee, V.; Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A. (WODC, 1994)
   Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en Schiedam/Rotterdam. De gegevens hebben betrekking op het huidige niveau van de criminaliteit en het beveiligingsbeleid van de bedrijven. Daarnaast is gekeken naar de visie van de respondenten op het functioneren van de politie en de bereidheid om mee te werken aan een eventueel samenwerkingsverband.
  • Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen - Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5.000 vestigingen

   Visser, J.; Frederikse, R.; Hermans, E. (NIPO Consult, 2002)
   Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek Monitor Bedrijven en Instellingen met betrekking tot slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen. De monitor wordt periodiek uitgevoerd. Dit jaar heeft de eerste meting (nulmeting) plaatsgevonden onder bedrijven en instellingen in alle sectoren in het bedrijfsleven en de publieke sfeer. De onderzochte sectoren zijn: landbouw, jacht en bosbouw, visserij; industrie; bouwnijverheid;  detailhandel en autoreparatie; groothandel; horeca; vervoer, opslag en communicatie; financiele instellingen en zakelijke dienstverlening; openbaar bestuur en onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg; cultuur, recreatie en  overige dienstverlening. Er is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheidssituatie in de onderzochte sectoren. De delicten staan centraal in de rapportage. Per delict behandelen de auteurs een aantal zaken: mate warin delict voorkomt, schade, meldings- en aangiftegedrag en daderschap.
  • Veilig Almere? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op twaalf bedrijventerreinen in Almere

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op 12 bedrijvencomplexen in Almere.
  • Veilig Hoorn? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex HN 80 te Hoorn.
  • Veilig Katwijk? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 't Heen

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex 't Heen te Katwijk.