• Commercial robbers and decision making

   Kroese, G.J.; Staring, R.H.J.M. (WODC, 1994)
   This is a summary of a research into the motives of (bank) robbers and the choices they make. Information is presented on the offender's backgrounds, criminal careers, goals and typology, preparation and way of conduction of the robbery, the escape, opions of robbers, social organization and contacts of robbers, continuing involvement or desistance.
  • Daders aan het woord

   Unknown author (WODC, 1991)
   Recentelijk lijkt er opnieuw een tendens te zijn in criminologisch onderzoek om daders te ondervragen. Deze keer gaat het niet zozeer om 'grote' criminologische theorievorming a la de Chicagoschool, maar veeleer om een beleidsmatig gestuurde belangstelling. Daders beschikken immers over informatie die interessant kan zijn om criminaliteit te voorkomen: waar, wanneer en hoe komen zij tot crimineel gedrag en waarom eigenlijk? In een dergelijke benadering wordt verondersteld dat criminele gebeurtenissen het resultaat zijn van min of meer rationele overwegingen die via vraaggesprekken te achterhalen zijn en uiteindelijk kunnen leiden tot preventieve maatregelen. Over een dergelijk 'preventief verhoor' van daders gaat het laatste nummer van deze jaargang van Justitiele Verkenningen.
  • De actualiteit van slachtofferhulp

   Unknown author (WODC, 1988)
   De aandacht voor het slachtoffer van delicten die ruim tien jaar geleden schuchter opkwam, heeft geleid tot opmerkelijke internationale ontwikkelingen in het strafrecht. In toenemende mate groeit er consensus over het belang van genoegdoening voor het slachtoffer. In het strafrechtelijk denken lijkt zich in die zin een verschuiving in aandacht af te tekenen: van gerechtigheid voor de gemeenschap naar gerechtigheid voor de concreet gedupeerde personen. De groei van de interesse voor het slachtoffer impliceert echter niet dat er eenduidigheid bestaat over de aard van de te treffen maatregelen. Internationaal, maar ook lokaal worden verschillende invullingen zichtbaar, die nadere bezinning wenselijk maken. Nadat Justitiële Verkenningen in 1982 en 1983 (beide jaren in nummer 6) aandacht besteedde aan de opkomst en ontwikkeling van de slachtofferbeweging, wordt in dit themanummer de actuele stand van zaken onder de loep genomen.
  • Prestige, professie en wanhoop - Een onderzoek onder gedetineerde overvallers

   Kroese, G.J.; Staring, R. (WODC, 1993)
   Sedert 1965, het jaar van de eerste bankoverval in Nederland, is het aantal overvallen op commerciele objecten sterk toegenomen. Toch is relatief weinig bekend over de achtergrond van de daders, de situaties waarin zij verkeren ten tijde van hun delict en de keuzes die ze maken voor, tijdens en na de overval. In dit rapport wordt aan de hand van uitvoerige gesprekken met 43 gedetineerde overvallers een beeld geschilderd van drie typen dader. Naast de voorbereiding, uitvoering en vlucht, wordt ingegaan op de criminele carrieres van de verschillende overvallers, de doelen die zij nastreven, hun ideeenwereld, hun onderlinge verhoudingen en de bindingen die zij hebben met 'burgers'.
  • Slachtoffers in de beroepssfeer

   Unknown author (WODC, 1992)
   De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in ernstige gevallen tot incidentele berichten in de nieuwsmedia. Als algemeen probleem van onze samenleving is het niet eerder gethematiseerd. Nu wordt bij slachtofferschap in de beroepssfeer al gauw gedacht aan politie-agenten (bijvoorbeeld ME-ers), gevangenispersoneel of geldlopers. Hoewel ook in dergelijke beroepen de gevolgen van slachtofferschap niet onderschat moeten worden, lijken deze beroepsbeoefenaren op zijn minst in enigerlei mate te zijn voorbereid op mogelijke confrontaties. Bij de beroepen die in dit themanummer aan de orde komen is dat niet of nauwelijks het geval. Hulpverleners, middenstanders, baliemedewerkers, keuringsartsen, conducteurs, leraren, reclasseringsmedewerkers hebben allen professionele opleidingen achter de rug ten behoeve van het contact met client, klant, patient of uitkeringsgerechtigde. Maar wat te doen als deze bedreigingen uit, begint te schelden, daadwerkelijk geweld gebruikt en dergelijke? Juist omdat het vaak als een `particulier' probleem wordt gezien, bestaat er nauwelijks inzicht in de omvang ervan. Hoe het ook zij, de auteurs in dit themanummer, waarvan de meesten werkzaam zijn in het betreffende beroepsveld, zijn van mening dat het slachtofferschap in hun sector al te lang is gerelativeerd.