• Handhaving jegens overheden - Rapport voor de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving

   Drupsteen,Th.G.; Leeuw, S.D.M. de; Snijhorst, R.; Tang-van Loenen, P.H. van der (Rijksuniversiteit Leiden - Vakgroep staats- en bestuursrecht, 1997)
   In dit rapport komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: - hoe verhoudt zich het toezicht door hogere bestuursorganen (bijv. het Rijk) tot de decentralisatie van overheidstaken? - welke problemen en mogelijkheden zijn er bij de handhaving jegens organen die ressorteren onder de centrale overheid? - wat is de rol van inspecties zoals de Arbeidsinspecties en de Inspectie van de Milieuhygiene (vgl. het idee van een bestuurlijk openbaar ministerie)? - beschikken de bestuurlijke controleorganen over voldoende onderzoeksbevoegdheden teneinde overtredingen van overheden aan het licht te kunnen brengen? Voordat de comrnissie ingaat op deze aandachtspunten, neemt zij een standpunt in over het vraagstuk van de strafrechtelijke inununiteit van overheidslichamen.
  • Kwaliteit van justitiediensten

   Unknown author (WODC, 1996)
   Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Justitie zou sneller, beter en responsiever te werk moeten gaan, steeds open voor kritiek en suggesties. Het kwaliteitsdebat zou duidelijkheid kunnen verschaffen over de eigen identiteit van Justitie, de eigen aard van haar werkzaamheden, zodat de organisatie beter zicht krijgt op de beoogde doelen en zich beter rekenschap kan geven van haar positie. Kan Justitie ondanks ldantgerichtheid haar identiteit behouden? En met welke normen kan kwaliteit eigenlijk worden vereenzelvigd? Op deze vragen pogen de auteurs in dit themanummer antwoorden te geven.