• De inzet van apps bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden - Een systematische literatuur review

   Steur, J.; Velde, R. te; Zebel, S.; Boer, P.J. de (Dialogic Innovatie en Interactie, 2019)
   Deze literatuurstudie heeft als doel om op basis van (wetenschappelijke) literatuur te onderbouwen of de inzet van een app ondersteunend kan werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is bekend over het gebruik van applicaties ter bevordering van de re-integratie van (ex-)gedetineerden? Wat is bekend (in binnen- en buitenland) over het gebruik van applicaties ter bevordering van re-integratie van (ex-)gedetineerden? Wat is bekend over het gebruik van apps ter bevordering van gewenst gedrag in vergelijkbare contexten zoals de verslavingsproblematiek? Welke inzichten kunnen we halen uit de praktijk? Welke conclusies kunnen op basis van de resultaten in het kader van vraag 2 (theoretisch) getrokken worden voor de justitiële context? INHOUD: 1. Inleiding 2. Apps voor re-integratie van populaties die vergelijkbaar zijn met (ex-)gedetineerden 3. Apps voor re-integratie van gedetineerden 4. Inzichten uit de praktijk 5. Conclusie en discussie
  • Evaluatie pilot Alcoholmeter 2017

   Kruize, A.; Muijnck, J. de (Breuer & Intraval onderzoek & advies, 2018)
   de pilot alcoholmeter 2017 is geëvalueerd. Deze pilot is uitgevoerd in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland. Door het lage aantal dragers en het ontbreken van een controlegroep kon het effect of de invloed van de alcoholmeter op alcoholgebruik en delictgedrag niet op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden vastgesteld. In overleg met de begeleidingscommissie is daarop besloten de evaluatie vooral het karakter van een procesevaluatie te geven en de effectevaluatie los te laten. We zijn begonnen met de reconstructie van de interventielogica om de werkzame mechanismen van de alcoholmeter in beeld te brengen. Vervolgens zijn diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd om het verloop van de pilot, de knelpunten en verbeterpunten in kaart te brengen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologische verantwoording 3. Interventielogica 4. Verloop pilot 5. Dragers en ervaringen 6. Ervaringen alcoholmeter 7. Conclusies
  • Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften - een inventarisatie

   Unknown author (WODC, 1982)
   Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor langgestraften, in de omvang van de probleemcategorieën en in de mate waarin deze elkaar overlappen
  • Problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en gokkers in het gevangeniswezen

   Oliemeulen, L.; Vuijk, P.; Rovers, B.; Eijnden, R. van den (WODC, 2007)
   Het onderzoek beoogt zicht te geven op het aantal gedetineerden dat kampt met problematisch gebruik van alcohol of drugs of met problematisch gokgedrag. Daarnaast geeft het een globale beschrijving van hun zorgbehoeften. Dit is van belang met het oog op het aanbod van gedragsinterventies aan gedetineerden en met het oog op toeleiding van problematische gebruikers en gokkers vanuit het gevangeniswezen naar de zorg.
  • Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

   Bak, R.R. den; Popma, A.; Nauta-Jansen, L.; Nieuwbeerta, P.; Jansen, J.M. (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2018)
   Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland in 2017. Onder het gevangenispersoneel bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden de laatste jaren is verergerd. Om die reden is dit onderzoek uitgevoerd. De studie bevat twee onderzoeken: een grootschalig onderzoek naar de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2017 (en een vergelijking met de situatie in 2003, N=2.079) en een onderzoek naar de neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2017 (N=283). Deelvragen adresseren onder andere: (1) een overzicht van psychosociale en neurobiologische kenmerken, (2) de samenhang tussen deze kenmerken, (3) het vormen van profielen op basis van deze kenmerken, en (4) de beschikbare informatie bij binnenkomst in detentie. Aanvullend is er door de onderzoekers additioneel (5) onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheid van gedetineerden en is er (6) voor het eerst in Nederland een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van normscores voor de gedetineerdenpopulatie voor de in dit onderzoek gebruikte neurobiologische testen. INHOUD: 1. Aanleiding voor dit onderzoek 2. Deel I: Psychosociale criminogene kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland, en een vergelijking tussen de situatie in 2003 en 2017 3. Deel II: Neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland en de prevalentie van een indicatie voor LVB in detentie 4. Deel III: Verbindende discussie en aanbevelingen
  • Recidive na het CBR-onderzoek alcohol

   Blom, M.; Weijters, G. (WODC, 2020-12-31)
   Het onderzoek alcohol is primair bedoeld om vast te stellen of bij de betrokkene sprake is van problematisch alcoholgebruik. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek alcohol – ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ – volgt respectievelijk het opleggen van een EMA-cursus of een ongeldigverklaring van het rijbewijs. Door middel van educatie (EMA) of door incapacitatie (ongeldigverklaring) wordt gepoogd om rijden-onder-invloedrecidive te voorkomen. Het WODC is door Rijkswaterstaat (RWS) – namens het ministerie van Infrastruc-tuur en Waterstaat (IenW) – gevraagd om na te gaan in hoeverre het onderzoek alcohol en de maatregelen die daarop volgen, bijdragen aan het verminderen van de rijden-onder-invloedrecidive. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 1. Wat zijn de achtergrondkenmerken van deelnemers aan het onderzoek alcohol uit 2015? 2. Draagt deelname aan het onderzoek alcohol bij aan het verminderen van de rijden-onder-invloed-recidive in haar doelgroep?
  • Verslaving en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1989)
   In het voorliggende nummer is het begrip verslaving als vertrekpunt genomen. Heroine, babbelboxen, pillen, bingo, alcohol, een-armige bandieten, bridge: aan al deze zaken, en nog veel meer, kan men verslaafd raken. Die verslaving kan, maar hoeft niet per definitie, sociaal problematisch gedrag tot gevolg hebben. Over verslaving en over de vraag wanneer en hoe deze criminaliteit tot gevolg heeft gaat dit themanummer.