• AVC-Proloog - Een effectevaluatie

   Leuw, Ed.; Brouwers, M. (WODC, 1995)
   In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC), bestemd voor alcohol-verkeersdelinquenten met een ademalcoholgehalte van niet meer dan 570 mcg. Het gaat dus om een in vergelijking met de gewone AVC's 'lichtere' alternatieve sanctie, bedoeld voor een 'lichtere' groep overtreders van de alcohol-verkeersbepalingen. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de AVC en de AVC-proloog. Er wordt ingegaan op: kenmerken van de deelnemers; effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag; alcohol-verkeersgedrag. INHOUD: 1. Inleiding 2. De AVC en de AVC-Proloog als alternatieve sanctie 3. Het onderzoek 4. Kenmerken van de deelnemers 5. De effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag 6. Alcohol-verkeersgedrag
  • De alcoholverkeercursussen - interimverslag van het evaluatie-onderzoek

   Brouwers, M.; Leuw, E. (WODC, 1990)
   Het onderzoek is erop gericht informatie te geven over de volgende punten:Welke typen alcohol-verkeerswet overtreders worden door de Alcoholverkeercurussen (AVC's) bereikt?Welke effecten hebben de AVC's op relevante kennis, attituden en gedragingen van de cursisten?
  • De evaluatiestudie naar het project "Grave" in de tweede fase

   Bovens, R. (WODC, 1983)
   Met het project 'Grave', beter bekend onder de naam Alcohol Verkeer Project (AVP) tracht men sedert oktober 1979 een zinvollere invulling te geven aan de vrijheidsstraf voor rijders onder invloed. Het betreft hier een activiteitenprogramma, waarin gedurende een week voorlichting wordt gegeven over allerlei aspecten die op alcohol en verkeer betrekking hebben. Het tweede deelonderzoek diende een antwoord te geven op de vraag wat de effecten op de langere termijn zijn die er van het programma uitgaan op de deelnemers, met name met betrekking tot het gedrag. De meest uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen via een follow up-studie waarbij de ex-deelnemers in hun eigen omgeving benaderd worden.
  • Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe

   Cozijn, C.; Kouwenberg, R.F. (WODC, 1993)
   Doel van het onderzoek is het effect te meten van de getroffen maatregelen in het kader van het project 'preventieve aanpak rijden onder onder invloed in het arrondissement Assen'. Resumerend is de conclusie dat het AVP in Drenthe een gunstig effect heeft gehad op de houding ten opzichte van het rijden onder invloed. Enerzijds daalde het oordeel over de algemene limiet en over de limiet die men voor zichzelf hanteert, terwijl die daling zich buiten Drenthe niet, of althans in zo geringe mate voordeed dat er op statistische gronden geen betekenis aan mag worden gehecht. Anderzijds nam buiten Drenthe het aantal personen dat het eens was met de stelling, dat autorijden met een borreltje op moet kunnen, toe, terwijl deze toename in Drenthe achterwege bleef, althans te klein was om daar op statistische gronden betekenis aan te hechten.
  • Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

   Goedvolk, M.; Doumen, M.; Walberg, A. (Significant, 2015)
   Sinds 1 juni 2011 krijgen bestuurders die voor een tweede maal worden veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol te maken met de recidiveregeling. Hun rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig, zonder verdere tussenkomst van de rechter. De regeling houdt kortweg in dat het rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt indien de betrokkene binnen vijf jaar tweemaal onherroepelijk wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed, waarbij de tweede maal een alcoholgehalte van boven de 1,3 promille is gemeten. In de periode van oktober 2014 tot en met mei 2015 is een evaluatie uitgevoerd van de recidiveregeling. De doelstelling van het onderhavige onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de recidiveregeling op de door de wetgever beoogde wijze bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van deze regeling en welke knelpunten zich eventueel in de praktijk voordoen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en context van de recidiveregeling 3. Reconstructie en plausibiliteit van de beleidstheorie 4. Uitvoeringspraktijk recidiveregeling 5. Impactanalyse 6. Beschouwing en discussie
  • Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

   Leuw, Ed.; Brouwers, M. (WODC, 1992)
   In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en effecten) in de eerste landelijke invoeringsfase van de AVC's. Hierbij wordt de meeste nadruk gelegd op het landelijke beeld, waarbij de onderzoeksgegevens van alle respondenten als een geheel worden behandeld. Er is in het onderzoeksmateriaal nagegaan of er aanwijzingen zijn voor een systematisch patroon van verschillen tussen de arrondissementen. Hiervan blijkt geen sprake te zijn. Daarom is volstaan met een weergave van enkele naar arrondissement opgesplitste onderzoeksresultaten in de bijlage. De bijlage bevat bovendien een uitsplitsing van de belangrijkste onderzoeksresultaten naar justitiele modaliteit van de cursus. De (gemiddelde) resultaten van het rechters- en het officiersmodel blijken over het alemeen zo dicht bij elkaar te liggen dat er, een enkele uitzondering daargelaten, geen reden is om de justitiele modaliteit nader in de analyses te betrekken. In het rapport wordt het volgende beschreven: voorgeschiedenis van de AVC's; de onderzoeksopzet; de cursus, de doelgroep en de justitiele modaliteiten; verschillende kenmerken van de onderzoeksgroep; ontwikkelingen in auto- en alcoholgebruik; de effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag van de cursisten; recidive van alcoholverkeerscriminaliteit; conclusies aangaande de effectiviteit van de AVC en de waardering van de AVC als alternatieve sanctie.
  • Het alcohol verkeer project tijdens detentie - een evaluatiestudie van een voorlichtingsprogramma voor dronken rijders in de gevangenis De Raam

   Bovens, R. (WODC, 1983)
   Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van een evaluatiestudie naar de effecten van een voorlichtingsprogramma over alcohol en verkeer, dat sedert oktober 1979 deel uitmaakt van het regiem in de gevangenis 'De Raam' te Grave. De doelstelling van het AVP is tweeledig: het dient uiteindelijk te leiden tot het verminderen van de recidivefrequentie en/of de recidivesnelheid van de deelnemende gedetineerden en bij te dragen tot het op op een meer zinvolle manier inhoud geven aan de detentie.
  • Recidive na een educatieve maatregel voor verkeersovertreders of tijdens een Alcoholslotprogramma

   Blom, M.; Blokdijk, D.; Weijters, G. (WODC, 2017)
   Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te reduceren, bestaan er in Nederland verschillende verkeersgedragsmaat-regelen. Zo werden in 2008 de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) in Nederland geïntroduceerd. Deze educatieve maatregelen zijn bedoeld om verkeersovertreders meer inzicht te geven in het gevaar van bepaalde gedragingen en om recidive te voorkomen. Daarnaast kon van december 2011 tot en met september 2014 in Nederland een Alcoholslotprogramma (ASP) worden opgelegd bij zwaardere of herhaaldelijke gevallen van rijden onder invloed. In deze studie worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: LEMA - Wat zijn de achtergrondkenmerken van: a Beginnende bestuurders die in de periode 2009-2013 een rijden-onder-invloed-delict pleegden en daarvoor een LEMA opgelegd kregen? b Ervaren bestuurders die in de periode 2012-2013 een rijden-onder-invloed-delict pleegden en daarvoor een LEMA opgelegd kregen? Wat is het recidivebeeld van: a Beginnende bestuurders die in de periode 2009-2013 een rijden-onder-invloed-delict pleegden en daarvoor een LEMA opgelegd kregen? b Ervaren bestuurders die in de periode 2012-2013 een rijden-onder-invloed-delict pleegden en daarvoor een LEMA opgelegd kregen? Hoe verhoudt het recidivebeeld van LEMA-deelnemers zich tot het recidivebeeld in de controlegroep? ASP - Wat zijn de achtergrondkenmerken van bestuurders die in de periode 2012-2013 een rijden-onder-invloeddelict pleegden en daarvoor een ASP opgelegd kregen? Wat is het recidivebeeld van bestuurders die in de periode 2012-2013 een rijden-onder-invloeddelict pleegden en daarvoor een ASP opgelegd kregen? EMG - Wat zijn de achtergrondkenmerken van bestuurders die in de periode 2009-2013 een EMG-gerelateerd delict pleegden en daarvoor een EMG opgelegd kregen? Wat is het recidivebeeld van bestuurders die in de periode 2009-2013 een EMG-gerelateerd delict pleegden en daarvoor een EMG opgelegd kregen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Resultaten Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 4. Resultaten Alcoholslotprogramma 5. Resultaten Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer 6. Conclusie en discussie
  • Recidivemeting LEMA en EMG 2009 - Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van de eerste LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

   Blom, M. (WODC, 2013)
   In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) ingevoerd. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Wat zijn de achtergrondkenmerken van LEMA- en EMG-deelnemers uit 2009?Wat is het recidivebeeld van LEMA- en EMG-deelnemers uit 2009?Hoe verhoudt het recidivebeeld van LEMA- en EMG-deelnemers zich tot het recidivebeeld in de vergelijkingsgroepen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Operationalisatie van de KPI's 3. Ontwerp van de monitor 4. Kanttekeningen bij het meten van KPI's 5. Slotbeschouwingen
  • Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010 - Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

   Blom, M. (WODC, 2014)
   Deze tussentijdse rapportage betreft de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een tweetal educatieve maatregelen voor verkeersovertreders: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Het eindrapport – waarin ook de recidive van deelnemers aan de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA), het Alcoholslotprogramma en het Onderzoek Alcohol is opgenomen – wordt in 2022 verwacht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Achtergrondkenmerken van LEMA- en EMG-deelnemers 4. Recidive van LEMA- en EMG-deelnemers 5. Geschatte invloed van LEMA- en EMG-deelname op verkeersrecidive 6. Slot
  • Rijden onder invloed van alcohol en geneesmiddelen

   Unknown author (WODC, 1986)
   Van 9 tot en met 12 september 1986 wordt voor de tiende maal de 'International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety' georganiseerd. Dit is een vier jaarlijks gebeuren waarbij de invloed van alcohol, drugs en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid centraal staat. Als lokatie is dit maal Amsterdam gekozen. Vanwege de betrokkenheid van Justitie op dit terrein (jaarlijks worden tussen de 30.000 en 40.000 vonnissen uitgesproken voor het rijden onder invloed, hetgeen betekent dat ca. 40% van het totaal aantal misdrijfzaken dit delict betreft) leek het de redactie een goed idee een themanummer aan 689 deze problematiek te wijden.
  • Studies on the Dutch prison system

   Brand-Koolen, M.J.M. (ed.) (WODC, 1987)
   The series ‘Dutch studies on Crime and Justice’ is meant to meet this need for wider distribution. The series will consist of readers, each of which will present the results of research on a specific component of the justice system in The Netherlands. This volume, the first in the series, focuses on the prison system. The general studies in the first part of the two-part volume provide an overview of the main characteristics of Dutch correctional policy and research. The first chapter aims to give the non-Dutch reader a general idea of the criminal justice system in The Netherlands (in particular the correctional system) and to facilitate understanding of the other contributions. In the second part of the book the authors deal with a variety of special topics, among others the mentally abnormal offender, drug users, ethnic minorities and prison leave.
  • Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

   Hulst, J.W. van der (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009)
   Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is door het kabinet een toezegging gedaan om te bezien of en zo ja, onder welke voorwaarden, een uitbreiding van de recidiveregeling met ernstige snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, voor zover deze niet louter op kenteken zijn geconstateerd, een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid en de rechtshandhaving. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd medewerking te verlenen aan de uitvoering van een door de Tweede Kamer aangenomen motie-De Rouwe. In deze motie wordt de regering verzocht om nader te onderzoeken welke andere meetbare ernstige verkeersovertredingen onder de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten zouden kunnen worden gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat een bestuurder bewust grote veiligheidsrisico’s neemt op locaties waar de verkeersveiligheid extra kwetsbaar is (bijvoorbeeeld roekeloos rijden en grove snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden). Dit onderzoek is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een juridische analyse van relevante regelgeving en rechtspraak.
  • Voorlichting aan rijders onder invloed - interimverslag

   Bovens, R. (WODC, 1982)
   Sedert oktober 1979 draait in de gevangenis De Raam te Grave een voorlichtinsprogramma, dat speciaal gericht is op diegenen die wegens overtreding van art. 26 WVW (het rijden onder invloed) veroordeeld zijn. Het programma heeft naast het op een meer zinvolle manier inhoud geven aan de detentie uiteindelijk tot doel het verminderen van de recidivefrequentie en de recidivesnelheid van de deelnemende gedetineerden. Om dit te bereiken wordt in het programma over een groot aantal zaken die met het rijden onder invloed samenhangen, informatie gegeven en van gedachten gewisseld. De verwachting is, dat hierdoor de kennis van problemen en gevaren wordt verhoogd, en dat mede daardoor attitudes in positieve zin worden veranderd. Evaluatie van het voorlichtingsprogramma, kortweg aangeduid als AVP (Alcohol Verkeer Project) heeft dan ook van meet af aan voor ogen gestaan. Hiermee heeft het WODC in september 1980 een begin gemaakt. Bij het opstellen van een onderzoekplan is het onderzoek in twee gedeelten opgesplitst. De eerste fase heeft betrekking op de vraag welke effecten er op korte termijn van een dergelijk voorlichtingsprogramma zijn te verwachten.