• De markt van misdaad en milieu; deel I

   Berg, E.A.I.M. van den (red.) (WODC, 1995)
   Onderzoek, in samenwerking met B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, mede op verzoek van de politieregio Kennemerland, verricht naar de aard, verschijningsvormen en omvang van zware milieucriminaliteit. Het was erop gericht zware milieucriminaliteit zichtbaar te maken teneinde prioriteitenstelling in de aanpak van het probleem in Kennemerland mogelijk te maken. Daarnaast was het doel de theoretische en praktische basis te leggen voor een toekomstig landelijk onderzoek naar het verschijnsel zware milieucriminaliteit. De resultaten hiervan, zoals verwoord in voorliggend rapport en deelrapport 2 zijn onder meer een beschrijving van het dreigingsbeeld van zware milieucriminaliteit aan de hand van een marktmodel en een methode waarmee inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang van verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit. Binnen het marktmodel zijn op basis van het theoretisch raamwerk en een groepering van daders en delicten, acht deelmarkten te onderscheiden: de schoonmaak- en saneringsmarkt; de& hergebruiks- en secundaire-grondstoffenmarkt; de afvalverwijderingsmarkt; de ontdoe-het-zelfmarkt; de bestrijdingsmiddelenmarkt; de markt van bodemverbeteraars; de wildlife-markt; en de markt van vis en visprodukten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Zware milieucriminaliteit: wat is het? 3. Daders en motieven 4. Resultaten 5. Conclusies, discussie en aanbevelingen
  • De markt van misdaad en milieu; deel II - De grijze en groene deelmarkten

   Berg, E.A.I.M. van den (red.) (WODC, 1995)
   Deelrapport 2 van het onderzoek dat verricht is naar de aard, verschijningsvorm en omvang van zware milieucriminaliteit. Het gaat inhoudelijk in op de problematiek van zware milieucriminaliteit en illustreert tevens het gebruik en de opbrengst van de methode die is gehanteerd bij het onderzoek. Eerst wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek met betrekking tot de grijze deelmarkten: de schoonmaak- en saneringsmarkt, de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt, de afvalverwijderingsmarkt en de ontdoe-het-zelfmarkt. Daarna worden de resultaten besproken van de groene deelmarkten: de bestrijdingsmiddelenmarkt, de markt van bodemverbeteraars, de wildlife-markt en de markt van vis en visprodukten. Per deelmarkt worden beschreven de kenmerken van de markt en marktomgeving, de marktdeelnemers en de handelswijzen. Eveneens worden per deelmarkt marktspecifieke risicofactoren onderscheiden, worden hypothesen geformuleerd over de werking van factoren en wordt ingegaan op het dreigingsbeeld van zware milieucriminaliteit in de politieregio Kennemerland. INHOUD: 1. Inleiding 2. De schoonmaak- en saneringsmarkt 3. De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt 4. De afvalverwijderingsmarkt 5. De ontdoe-het-zelfmarkt 6. De markt van bestrijdingsmiddelen 7. De markt van bodemverbeteraars 8. De wildlife-markt 9. De markt van vis en visprodukten
  • Handhaven op niveau

   Michiels, F.C.M.A. (voorz.) (Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, 1998)
   Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Korthals Altes, neergelegd in de nota 'In juiste verhouding'. Naar aanleiding van de beschouwingen van de commissie en haar voorstellen zijn bij het kabinet vragen gerezen over de feitelijke kanten van een (eventueel bestaand) handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou kunnen worden bestreden. Op 12 december 1996 werd daartoe de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving ingesteld dit tot taak kreeg:onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie;studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd;studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke toets een bijdrage levert aan een betere bantering van de instrumenten van bestuursdwang en dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel van bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming;studie te doen naar de rol die het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid en de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en zo ja of de wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden;terzake van deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen.
  • Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen

   Addink, G.H.; Backes, Ch.; Teesing, N. (medew.); Valk, E.J. de (medew.); Veldkamp, A. (medew.) (Universiteit Utrecht - Instituut voor Staats- en bestuursrecht, 1997)
   Deze studie is verricht ten behoeve van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie Michiels). Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de meer specifieke handhavingspraktijk van de Afvalstoffenmilieuregelgeving en de daaromtrent levende opvattingen.
  • Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid - Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland

   Voermans, W.; Eijlander, Ph.; Gestel, R. van; Leeuw, I. de; Moor-van Vught, A. de; Prechal, S. (Katholieke Universiteit Brabant - Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken, 2000)
   Deze quick scan bestaat uit een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en jurisprudentieonderzoek. Bij de selectie van de vier regelgevingsclusters is gekozen voor voorbeelddossiers waarin problemen als 'gemiddeld zwaar' worden beschouwd. Het onderzoeksresultaat voldoet aan de wens het - op passende wijze - in te kunnen brengen bij de voorbereiding van de Commissie-voorstellen.