• Afschrikking en generale preventie

   Berghuis, A.C.; Suurmond, G.; Velthoven, B.C.J. van; Ultee, W.C.; Voorde, J.M. ten; Pligt, J. van der; Koomen, W.; Harreveld, F. van; Elffers, H,; Tonry, M. (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1 A.C. Berghuis - De olifant in de kamer; generale preventie en criminaliteitstrends 2. G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven - Werkt gevangenisstraf echt niet? Criminologen als struisvogels 3. W.C. Ultee - Minder misdrijven: door overheidsingrijpen of zelfbescherming? 4. J.M. ten Voorde - Strafrechtstheoretische bespiegelingen over afschrikking en generale preventie 5. J. van der Pligt, W. Koomen en F. van Harreveld - Bestraffen: een overzicht , een mythe en nieuwe varianten 6. H. Elffers - Afschrikking en het aanleren van normen; de theorie van Kelman toegepast op het strafrecht 7. M. Tonry - Onderzoek naar afschrikking; de noodzaak om klein te denken als we iets nieuws willen leren 8. Internetsites SAMENVATTING: Dit themanummer gaat in op de vraag of het straf- en vervolgingsbeleid (mede) heeft bijgedragen aan de opmerkelijke daling van de criminaliteit in Nederland in de afgelopen jaren. Zou de tot voor kort gestage stijging van het aantal gedetineerden in Nederland en het hardere strafbeleid in het algemeen daar iets mee te maken hebben?
  • Beïnvloeding van verkeersgedrag - Een taak van justitie?

   Unknown author (WODC, 1977)
   Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder auspiciën van de Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (F.I.P.P.) in juni van dit jaar te Rotterdam te houden congres over Strafrecht en Verkeer. Dit themanummer bevat naast een inleidend artikel van drs. P. Allewijn, hoofd van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een aantal op deelonderwerp geselecteerde artikelen in verkorte vorm alsmede een aantal excerpten. Dit uitgebreide literatuuroverzicht kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Er is ook een Engelstalige editie van dit themanummer verschenen onder de titel 'Influencing driver behaviour' (zie link bij: Meer informatie).
  • Cyberdaders: uniek profiel, unieke aanpak? - Een onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin

   Wagen, W. van der; Zand-Kurtovic, E.G. van 't; Matthijsse, S.R.; Fischer, T.F.C.; Keizer, S. (medew.); Alberts, N. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2019)
   Er zijn verschillende indicaties dat hacken, het uitvoeren van DDoS-aanvallen, het verspreiden van ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit in enge zin in omvang toenemen onder zowel jeugdigen als volwassenen. De wetenschappelijke kennis over deze dadergroep is tot op heden beperkt, anekdotisch, verouderd en versnipperd. In dit onderzoek is getracht op meer systematische wijze kennis over de kenmerken en profielen van jeugdige en volwassen daders van cybercriminaliteit in enge zin te genereren alsook inzichten te bieden in de vraag wat hierbij passende en effectieve interventies zijn. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:In hoeverre bestaan er verschillen qua profiel(en) van cyberdaders en daders van ‘traditionele’ criminaliteit, en in hoeverre en op welke wijze dienen (eventuele) verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologische verantwoording 3. Achtergrondkenmerken 4. Drijfveren en beleving 5. Percepties over strafbaarheid, pakkans en schade van (gepleegde) cyberdelicten 6. Criminele carrière 7. Interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin 8. Interventies die aansluiten bij What Works en Desistance 9. Conclusie
  • De harmonisering van de straftoemeting in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

   Kaaden, J.J. van der; Steenhuis, D.W. (WODC, 1976)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De resultaten van de eerste gespreksronde 3. De opzet van de tweede gespreksronde 4. De resultaten van de tweede gespreksronde 5. De literatuur over de straftoemeting SAMENVATTING: In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een beschrijving van de opzet van de tweede gespreksronde en een overzicht van de resultaten daarvan. Vervolgens worden deze gekoppeld aan datgene wat in de literatuur over het beslissingsproces van de straftoemeter bekend is. Een en ander wordt tenslotte in een aantal konklusies samengevat waarbij getracht wordt aan te geven op welke wijze door het Openbaar Ministerie zinvol aan de pogingen tot harmonisering inhoud kan worden gegeven.
  • Effektiviteit van sankties - Een overzicht van het onderzoek naar generale en speciale preventie

   Anjou, L.J.M. d'; Jonge, G. de; Kaaden, J.J. van der (WODC, 1975)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. Generale preventie 3. Speciale preventie 4. Slotbeschouwing SAMENVATTING: Het onderzoek naar de effectiviteit van sancties is ingedeeld naar twee aspecten van sancties - generale en speciale preventie. In het onderdeel betreffende de generale preventie wordt eerst een kader voor het presenteren van het gevonden onderzoek ontwikkeld en wordt bezien aan welke eisen evaluatie-onderzoek inzake generale preventie dient te voldoen. Daarna wordt een overzicht gegeven van het onderzoek. Dit gedeelte wordt besloten met een aantal gevolgtrekkingen. Het tweede gedeelte over de speciale preventie begint met de eisen die men moet stellen aan onderzoek op dit gebied. Vervolgens wordt recidive als criterium voor succes aan de orde gesteld. Daarna wordt, uitgaande van de conclusies van Hood (1967), weergegeven in hoeverre later uitgevoerd onderzoek die conclusies ondersteunt. De resultaten van deze speurtocht in de literatuur worden dan samengevat. In het derde gedeelte, de slotbeschouwing, wordt nagegaan in hoeverre, uitgaande van de opdracht van de commissie, de gevonden onderzoeksresultaten aanknopingspunten bieden voor alternatieven op sanctiegebied.
  • Evaluatie-onderzoek

   Unknown author (WODC, 1975)
   Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen. Dit betekent. dat gepoogd zâl worden aan te tonen, welke betekenis weten schappelijk evaluatie-onderzoek kan hebben. In de inleiding wordt gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden op het terrein van de generale preventie. De acht verkort weergegeven buitenlands artikelen die daarna volgen, dienen in de eerste plaats om te laten zien op welke manieren dit onderzoek kan worden verricht. Tegelijkertijd bieden zij een aantal resultaten van onderzoek naar d werking van de generale preventie.
  • Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen - een stated preference-benadering

   Graaf, S. de; Putte, B. van den; Werff, S. van der (SEO Economisch onderzoek, 2011)
   Onderzocht is welke voorlichtingsboodschappen volgens burgers en leidinggevenden van bedrijven het meest motiveren om lichte overtredingen niet meer te begaan. Een centrale vraag is of handhavingscommunicatie zich vooral moet bedienen van afschrikwekkende boodschappen (pakkans, sancties) of juist van normatieve boodschappen of een combinatie van deze elementen. Moet benadrukt worden dat er wordt gecontroleerd, en/of dat er sancties staan op het niet naleven van de regels, of is het effectiever om te benadrukken dat het niet naleven van de regels een kwalijk effect heeft op de samenleving en/of dat regelovertreding afwijkend gedrag is? Hoe reageren niet-overtreders op de boodschappen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Theoretisch kader 3. Boodschappen: hoe onderzocht? 4. Burgers: sanctiekans meest motiverend 5. Bedrijven: boetehoogte meest motiverend 6. Conclusie en discussie
  • Influencing driver behaviour

   Unknown author (WODC, 1977)
   This issue is dedicated to the subject 'Influencing driver behaviour'. The decision is actuated by the fact that in June, this year, under the auspices of the International Penal and Penitentiary Foundation (I.P.P.F.) a conference will be held at Rotterdam on Penal law and Traffic. Besides an introductory article by P. Allewijn, head of the branch Road Safety at the Department of Traffic and Public Works, 'Justitiële verkenningen' no. 4 includes a number of extended summaries and a number of abstracts selected per part-subject. The wide selection of literature has come about in cooperation with the Institute for Road Safety Research (SWOV). Since this issue will at the same time serve as orientating material for the conference, by way of exception an English version is published.
  • Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

   Thijs, F.; Weerman, F.M.; Laan, P.H. van der (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2018)
   In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van ex-gedetineerden om jongeren en scholieren voor te lichten over de gevaren en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit. Een dergelijke methode is het Educatief Programma Jongeren (EPJO) dat de afgelopen jaren is gegeven op meer dan 80 basisscholen in Amsterdam. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het onderdeel van de inzet van een ex-gedetineerde (jongere) als ‘ervaringsdeskundige’. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre voorlichtings- en preventieprogramma’s voor jeugdigen, waarbij ex-gedetineerden of anderen die in aanraking zijn geweest met justitie (‘negatieve rolmodellen’) effectief zijn in het voorkomen of reduceren van delinquent gedrag. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode systematische literatuurreview 3. Resultaten systematische literatuurreview 4. Relevante theorieën en modellen met betrekking tot de inzet van ex-gedetineerden 5. Conclusies
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1976)
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1983)
   Dit tweede nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan een aantal uiteenlopende onderwerpen. Het bevat een Nederlands artikel en vier buitenlandse artikelen in bewerkte vorm.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1975)
  • Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel - Een pilotstudy naar de effectiviteit

   Slobbe, D.F.; Kuipers, M.M.C. (Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT), 1999)
   Op 15 november 1996 werd de strafmaat voor het delict mensensmokkel (art. 197a WSr) verhoogd. Omdat uit criminologisch onderzoek bekend is dat de effectiviteit van een dergelijke maatregel veelal moeilijk vast te stellen is heeft het IPIT een pilotstudy uitgevoerd naar de zin van een diepgaand effectiviteitsonderzoek. Hierbij werden de volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld: in hoeverre is de omvang van mensensmokkelactiviteiten verminderd na de wetswijziging? Welke invloed heeft de strafmaatverhoging gehad op de effectiviteit van opsporing en vervolging? In hoeverre had de verhoging van de strafmaat, direct of via effecten op de opsporing en vervolging van mensenhandel, een afschrikkende werking op potentiële mensensmokkelaars? Heeft de verhoging van de strafmaatpositieve en/of negatieve neveneffecten met zich meegebracht? Zo ja, welke? Tot de geraadpleegde bronnen behoren de eerste gehoren die de Immigratie en Naturalisatiedienst asielzoekers afneemt; bestanden uit de bedrijfsprocessen van het Openbaar Ministerie; dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel en interviews met officieren van justitie en teamleiders van opsporingsonderzoeken alsmede een beperkt aantal gedetineerde mensensmokkelaars. Naast aanbevelingen voor beleid worden ook aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.