• From resilience to revolt - making sense of the Arab Spring

      Aarts, P.; Dijke, P. van; Kolman, I.; Statema, J.; Dahhan, G. (University of Amsterdam - Department of Political Science, 2012)
      The purpose of this research is to provide a broadly-scoped understanding of the Arab uprisings, aggregating also what research has already been done, in an effort to pinpoint what factors or dynamic can be found to be useful in trying to make sense of the sudden mass mobilization in the Middle East in 2011. Notwithstanding some methodological limitations that were imposed, the intentionally very general research question has yielded a series of valuable insights, mostly centered on endogenous factors that can help elucidate the complexeties of the Arab uprisings. CONTENT: 1. Introduction 2. Surprise, surprise! 3. Here to stay 4. Engendering transformations 5. The not-so-domino effect 6. The day after 7. Analogies with caution 8. Uncertain outcomes 9. Not without danger 10. Conclusion
    • Illegale wapenhandel

      Fijnaut, C.J.C.F.; Slijper, F.; Boekhout van Solinge, T.; Huisman, W.; Siegel, D.; Spapens, A.C.M.; Vries, M.S. de; Beijaard, F.; Eu-beleid (WODC, 2008)
      ARTIKELEN: 1. C.J.C.F. Fijnaut - De bestrijding van de illegale vuurwapenhandel; het beleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie 2. F. Slijper - Nederland in de internationale wapenhandel; koopman en dominee 3. T. Boekhout van Solinge, W. Huisman en D. Siegel - Wapenhandel en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in West-Afrika 4. A.C.M. Spapens - De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen de EU-landen 5. M.S. de Vries - De Nederlandse aanpak van illegale vuurwapenhandel 6. F. Beijaard - Toegestane steekwapens binnenkort verboden handelswaar 7. internetsites SAMENVATTING: Illegale wapenhandel is big business; de enige logica die erachter zit, is die van geld verdienen. Dit commerciële aspect kleeft overigens - naast strategische, diplomatieke en mensenrechtelijke overwegingen - ook aan de legale wapenhandel. In dit themanummer wordt onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van regulering van wapenhandel, zoals vergunningsstelsels, gedragscodes en embargo's en het omvangrijke grijze gebied tussen legale en illegale wapenhandel. Ook de logistieke aspecten van de illegale wapenhandel (van vervaardiging tot afzet) komen aan de orde, evenals de rol van de Nederlandse politie bij de bestrijding van wapenhandel. Verder is er aandacht voor de handel in slag-, stoot- en steekwapens in Nederland.
    • Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten

      Kuschminder, K.; Bresser, J. de; Siegel, M. (Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG), 2015)
      Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap. De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland?
    • Jihadisme in Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko Haram

      Ait-Hida, S.; Brinkel, T. (Nederlandse Defensie Academie - Faculteit Militaire wetenschappen, 2011)
      Sinds de jaren negentig zijn op veel plaatsen in de wereld jihadistische terroristische organisaties actiefl. Zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Indonesië en Somalië. Niet alleen ver weg, ook in het meer nabije Noord Afrika baart een terroristische organisatie die zichzelf noemt Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), de nodige zorgen. En in het olierijke Nigeria lijkt de ideologie van Al-Qaida in opkomst met het optreden van de terroristische organisatie Boko Haram, die alles wat westers is verwerpelijk vindt. Deze rapportage bevat een analyse van die twee jihadistische extremistische organisaties en bewegingen in Noordelijk Afrika. INHOUD: 1. Jihad in Algerije en Nigeria 2. Al-Qaida in de Islamitische Maghreb 3. Boko-Haram
    • Vluchtelingen in Europa

      Jennissen, R.P.W.; Entzinger, H.B.; Strik, M.H.A.; Schapendonk, J.; Bruin, R.; Kok, S.G.; Terlouw, A.; Bolhuis, M.; Wijk, J. van; Klaver, J.F.I. (WODC, 2015)
      ARTIKELEN: 1. R.P.W. Jennissen - Asielzoekers in Europa: De geopolitieke context 2. H.B. Entzinger - Op zoek naar bescherming in een vrije wereld: Asielmigratie naar Europa ontleed 3. M.H.A. Strik - Frontex en de grenzen van zijn mandaat 4. J. Schapendonk - De dynamiek van een migratiereis van Afrika naar Europa 5. R. Bruin, S.G. Kok en A. Terlouw - Dublin: Blind interstatelijk vertrouwen is een fictie: Over inwilligingspercentages en overdrachten 6. M. Bolhuis en J. van Wijk - De Arabische Lente en artikel 1F Vluchtelingenverdrag 7. J.F.I. Klaver - Een verblijfsvergunning, maar dan? De sociaaleconomische integratie van vluchtelingen in Nederland SAMENVATTING: Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de overtocht vanuit met name Noord-Afrika. In 2014 was er een triest record: maar liefs 3.200 mensen verdronken op weg naar Italië. In de eerste vier maanden van 2015 waren er al meer dan 1.700 verdrinkingen. Zolang de oorlogssituatie in Syrië en delen van Noord-Afrika voortduurt, lijkt de vluchtelingenstroom niet te stuiten, zelfs rekening houdend met de omvangrijke vluchtelingenopvang in de regio. En ook veel mensen uit zuidelijker gelegen landen in Afrika proberen te ontsnappen aan armoede en het gebrek aan perspectief door hun heil te zoeken in Europa. Ondertussen blijft het vraagstuk van de spreiding van vluchtelingen de EU-lidstaten verdelen. De wens van de Europese Commissie om te komen tot een bindende, verplichtende verdeelsleutel stuit op verzet van de lidstaten. Op een ingelaste vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 20 juli j.l. lukt het wederom niet om een akkoord te bereiken dat de druk op met name Griekenland en Italië substantieel kan verlichten. Een fiks aantal lidstaten, voor in Oost-Europa maar ook Spanje en Luxemburg, neemt minder vluchtelingen op dan de Commissie had voorgesteld. In dit themanummer over ‘Vluchtelingen in Europa’ wordt de problematiek enerzijds bekeken vanuit macroperspectief (geopolitiek, economische ontwikkelingen en EU-beleid). Anderzijds is er aandacht voor het perspectief van vluchtelingen, voor hun rechten en andere juridische aspecten, alsmede voor integratie van vluchtelingen in de West-Europese samenleving.