• Beleid bestrijding terrorismefinanciering - Effectiviteit en effecten (2013-2016)

   Wesseling, M.; Goede, M. de (Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Institute for Social Science Research, 2018)
   Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en op EU regelgeving die Nederland verplicht risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren. De Beleidsmonitor terrorismefinanciering vormt onderdeel van een beleidscyclus waarin aan de hand van de risico’s van terrorismefinanciering het beleid tegen terrorismefinanciering wordt vastgesteld dat vervolgens op effectiviteit wordt geëvalueerd.De doelstelling van het rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc. De centrale vraagstelling van dit rapport is: Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk voor het bestrijden van terrorismefinanciering ontplooid in de periode 2013-2016, en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF? INHOUD: 1. Terrorismefinanciering en effectiviteit: een analyse van het FAFT raamwerk 2. Van effectiviteit naar effecten: een analyse van de wetenschappelijke literatuur 3. Onderzoeksmethoden en vertrouwelijkheid 4. Ministeries en toezichthouders in de strijd tegen TF 5. Operationele actoren in de strijd tegen TF 6. Informatie delen en samenwerkingsplatformen 7. Risico gericht werken in de praktijk 8. Opsporingsmethoden: typologieën versus namen delen
  • De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013 - Startversie monitor anti-witwasbeleid

   Knoop, J. van der; Rollingswier, R. (Decide - Rijksuniversiteit Groningen, 2015)
   De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling: Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF. Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 3. Vraagstelling 4. Aanpak van het onderzoek 5. De bestrijding van witwassen, effectiviteit 6. De spelers in het veld 7. Regie en coördinatie in de praktijk 8. De strafrechtelijke keten 9. Het meldsysteem van ongebruikelijke transacties, de WWFT 10. Effectiviteitscriteria FATF van anti-witwasbeleid 11. Richtlijnen voor een monitor anti-witwasbeleid
  • Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

   Slot, B.; Swart, L. de (Ecorys, 2018)
   De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen (zie link hiernaast). De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.Het onderzoek voor deze monitor bestond uit het bestuderen van de relevante binnen- en buitenlandse literatuur en beleidsstukken, het verzamelen en analyseren van beschikbare data en het afnemen van interviews met een groot aantal betrokkenen in het Nederlandse anti-witwasbeleid.De basis van de monitor is een analyse per organisatie (‘actor’) in het ‘handhavingsnetwerk witwassen’. De belangrijkste actoren zijn: de zes toezichthouders (AFM, DNB, BFT, BTW, Ksa en NOvA), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), de Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) inclusief het Anti Money Laundering Centre (AMLC), het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak (zittende magistratuur), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Douane, en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Voor alle partijen, met uitzondering van de twee ministeries die samen verantwoordelijk zijn voor het anti-witwasbeleid, is een analyse gemaakt van de activiteiten en resultaten voor de de jaren 2014-2016 en een vergelijking met de jaren daaraan voorafgaand. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologie 3. Organisatie van de witwasbestrijding 4. Autoriteit Financiële Markten 5. Bureau Financieel Toezicht 6. Bureau Toezicht Wwft 7. De Nederlandsche Bank 8. Kansspelautoriteit 9. Nederlandse Orde van Advocaten 10. FIU-Nederland 11. Nationale Politie 12. Openbaar Ministerie 13. Rechtspraak 14. CJIB 15. Anti Money Laundering Centre 16. Douane 17. FAFT-inventarisatie 18. Conclusies
  • Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes

   Bröring, H.E.; Tollenaar, A.; Feenstra, M.; Outhuijse, A. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2020)
   Het verschil in schorsende werking van rechtsmiddelen tussen bestuursrecht en strafrecht heeft aanleiding gegeven tot de volgende probleemstelling. Hoe dient het als hoofdregel ontbreken van schorsende werking van bezwaar en beroep tegen boetebesluiten uit normatief respectievelijk empirisch oogpunt te worden beoordeeld? Is er reden om, overeenkomstig het strafrecht, te voorzien in een wettelijke regeling waarmee de effectuering van bestuurlijke boetes wordt geschorst gedurende de fase van rechtsbescherming tegen bestuurlijke boetes? Deze probleemstelling is uitgesplitst in de volgende deelvragen: - Waarom heeft bezwaar of beroep tegen een boetebesluit in het Nederlandse bestuursrecht als hoofdregel geen schorsende werking? - Welke uitzonderingen zijn er op deze hoofdregel en op welke gronden? - Hoe verhoudt de afwezigheid van schorsende werking van bezwaar en beroep tegen een boetebesluit zich tot het onschuldvermoeden? - Welke betekenis komt in dit verband de voorlopigevoorzieningenprocedure toe? - Hoe gaan bestuursorganen in de praktijk om met hun bevoegdheid tot invordering van bestuurlijke boetes? - In hoeverre speelt het treffen van een betalingsregeling daarbij een rol? INHOUD: 1. Inleiding 2. Schets van de problematiek; inrichting van het onderzoek 3. Normatief-juridische onderzoeksbevindingen 4. Empirisch-juridische onderzoeksbevindingen 5. Beantwoording onderzoeksvragen
  • Systeemtoezicht - een onderzoek naar de condities en werking van systeemtoezicht in zes sectoren

   Helderman, J.-K.; Honingh, M.E.; Thewissen, S. (medew.) (WODC, 2009)
   Om zicht te krijgen op de vraag hoe systeemtoezicht werkt en onder welke condities systeemtoezicht een geschikt arrangement is voor het uitvoeren van overheidstoezicht, werd in deze studie de volgend vraag geformuleerd: Onder welke contextuele en institutionele condities is systeemtoezicht een geschikt arrangement voor het uitvoeren van overheidstoezicht en hoe werkt systeemtoezicht in de praktijk bij de volgende zes inspecties: - Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW); - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM); - Authoriteit Financiële Markten (AFM); - Voedsel en Waren Authoriteit (VWA); - Inspectie van het Onderwijs (IvhO); - Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).
  • Toezicht op markt en mededinging

   Erp, J.G. van; Amador Sanchez, P.; Lamboo, E.; Smits, R.; Brosens, T.; Bijkerk, W.O.; Gevaert, J.; Vos, E.L.M.; Ammerlaan, S.W.; Faure, M.G. (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. J.G. van Erp - Lessen voor toezicht in de 21e eeuw; actuele inzichten van Braithwaite en Sparrow 2. P. Amador Sanchez, M.N. Dijkman, E. Lamboo en R. Smits - De ontmanteling van kartelparadijs Nederland; tien jaar Mededingingswet en NMa 3. T. Brosens, W.O. Bijkerk en J. Gevaert - Keuzes in gedragstoezicht: de casus kredietverstrekking 4. E.L.M. Vos en S.W. Ammerlaan - De Consumentenautoriteit: nieuwkomer op druk speelveld 5. M.G. Faure - Onbegrensd toezicht? 6. Internetsites SAMENVATTING: Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samenleving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en sanctiemaatregelen waarover toezichthouders kunnen beschikken, is de behoefte aan toezicht op toezicht actueel geworden en eventuele wettelijke aansprakelijkheid. De 'moderne' marktmeesters staan in dit themanummer centraal. Medewerkers van respectievelijk de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Consumentautoriteit geven inzicht in de wijze waarop de toezichthouder de relevante wetgeving toepast en voor welke strategische keuzen deze staat.
  • Witwassen

   Slot, B.M.J.; Unger, B.; Duyne, P.C. van; Verrest, P.A.M.; Buruma, Y.; Eicholtz, P.; Hoogenboom, B. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. B.M.J. Slot - Is ondergronds bankieren een reëel gevaar? 2. B. Unger - De omvang en het effect van witwassen 3. P.C. van Duyne - Witwasonderzoek, luchtspiegelingen en de menselijke maat 4. P.A.M. Verrest - De strafbaarstelling van witwassen 5. P.A.M. Verrest en Y. Buruma - Waarom pakken we het criminele geld niet gewoon af? 6. P. Eicholtz - Een AFM voor de vastgoedmarkt 6. Boekrecensie: B. Hoogenboom over 'Crime school: money laundering; true crime meets the world of business and finance' - Chr. Mathers 7. internetsites SAMENVATTING: Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland vorm gekregen. Hoe staan we er ruim twaalf jaar later voor in de bestrijding van witwassen? Deze vraag ligt aan de basis van dit themanummer. In zes artikelen wordt een beeld gegeven van de aard en omvang van witwassen in Nederland, de strafbaarstelling, het ontnemen van criminele winsten en nieuwe mogelijkheden voor preventie. Daarnaast wordt een blik geworpen op de vastgoedsector die nadrukkelijk in beeld komt in verband met witwassen.