• Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur - Eindrapportage

   Winter, H.; Herregodts, R.; Krol, E.; Schout, A. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2020)
   De advocatuur vervult een belangrijke en bijzondere rol en positie in de rechtsstaat. In de Advocatenwet (Aw) is de bijzondere positie van de advocaat wettelijk geborgd. Uit verschillende adviezen en onderzoeksrapporten eind vorige en begin deze eeuw bleek dat het toezicht onvoldoende was en modernisering en verbetering behoefde, mede vanwege de groei van de advocatuur en de toenemende internationalisering in de afgelopen decennia. Deze constatering heeft uiteindelijk na een complex wetgevingsproces geleid tot de Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur, Wpta), waarmee per 1 januari 2015 de Aw en enige andere wetten zijn gewijzigd. De kern van de wetswijziging heeft betrekking op de herziening van het toezichtstelsel. De Wpta voorziet daarnaast in de codificatie van de kernwaarden als toetsingskader voor de beroepsuitoefening door advocaten, een beperkte aanpassing van het tuchtrecht en enkele andere wijzigingen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: Functioneert het door de Wet positie en toezicht advocatuur geïntroduceerde stelsel van toezicht overeenkomstig zijn doelstellingen, hoe werken de overige wetswijzigingen, waaronder het tuchtrecht, en leveren die een bijdrage aan de kwaliteit van de advocatuur? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsreconstructie 3. Toezicht door lokale dekens 4. Systeemtoezicht door het CvT 5. Tuchtrecht 6. Analyse 7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
  • Hulp bij juridische problemen - een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten en rechtsbijstandverzekeraars; literatuurstudie en secundaire analyses

   Eshuis, R.J.J.; Geurts, T.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2012)
   Dit onderzoek betreft de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. De professionele aanbieders van rechtshulp waren in de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van één van die debatten is gevraagd onderzoek te verrichten naar de kwaliteitsborging, de ervaringen van rechtzoekenden en meningen van stakeholders over de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. INHOUD: 1. Aanleiding en uitvoering van het onderzoek 2. Kwaliteitsproblemen in de juridische dienstverlening 3. Secundaire analyses 4. Kwaliteitsborging
  • Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006 - Eindrapport

   Schol, M.J.; Middelkamp, A.; Winter, H.B. (WODC, 2007)
   Deze inventarisatie is een vervolg op het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ (2006) dat in opdracht van het Ministerie van Justitie is vervaardigd en is uitgevoerd in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat is de feitelijke aard en de omvang van de wettelijke, niet-hiërarchische tuchtrechtelijke procedures in de periode 2001-2006 voor de advocaten, accountants, beroepsbeoefenaren in de individuel gezondheidszorg, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, loodsen, diergeneeskundigen, zeevarenden en de beroepen van het economisch tuchtrecht?
  • Trendrapportage advocatuur 2006 - Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

   Voert, M. ter; Peters, S.L. (WODC, 2008)
   De advocatuur heeft de laatste jaren een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Elementen als schaalvergroting, specialisering, internationalisering en commercialisering hebben de afgelopen jaren hun invloed doen gelden op zowel het takenpakket als de organisatievorm van kantoren. Daarnaast is er een toenemende concurrentiedruk. Door de Europese Commissie – en in navolging daarvan de Nederlandse Mededingingsautoriteit – worden advocaten primair als ondernemers gezien. Vanuit dat perspectief wordt de beroepsreglementering ter waarborging van de onafhankelijkheid, partijdigheid, kwaliteit en integriteit, in toenemende mate kritisch bejegend. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van de volgende aspecten van de dienstverlening:de toegankelijkheid (vraag naar diensten, aanbod advocaten, hoogte tarieven);de continuïteit (in- en doorstroom studenten en stagiairs, man-vrouwverhouding, leeftijdsverdeling);de kwaliteit (kwaliteitsborging, klachten en tuchtrechtzaken, beroepsethiek en tevredenheid cliënten). INHOUD: 1. Inleiding 2. Toegankelijkheid 3. Continuïteit 4. Kwaliteit 5. Conclusies