• Adoptie onder vuur

   Slot, B.M.J.; Post, R.; Juffer, F.; Vlaardingerbroek, P.; Linden, A.P. van der (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. B.M.J. Slot - Adoptie en welvaart; een analyse van vraag en aanbod van adoptiekinderen 2. R. Post - De perverse effecten van het Haags Adoptieverdrag 3. F. Juffer - De ontwikkeling van interlandelijk geadopteerden; een overzicht van onderzoek 4. P. Vlaardingerbroek - Alternatieven voor (interlandelijke) adoptie 5. A.P. van der Linden - Adoptie in het kennelijk belang van het kind? 6. Internetsites SAMENVATTING: Justitiële verkenningen besteedde in 1979 voor het eerst aandacht aan adoptie van buitenlandse kinderen. Er was destijds vooral veel aandacht voor het aanpassingsproces van adoptiekinderen aan een vreemde cultuur, discriminatie en verlies van identiteit. Ook de vraag of raciale verschillen tussen ouders en kind al dan niet doorwerkten in hun onderlinge relatie was een onderwerp. Er zijn - vanzelfsprekend - parallellen en verschillen met de huidige adoptiesituatie en -discussie. Een parallel is bijvoorbeeld de problematisering van culturele verschillen. Vooral de afgelopen jaren worden deze vaak als een argument tegen interlandelijke adoptie aangevoerd. Het meest in het oog springende verschil met de adoptiesituatie destijds is natuurlijk dat adoptie tegenwoordig in één adem wordt genoemd met kinderhandel. Termen als 'de adoptie-industrie' en 'de adoptielobby' zijn gemeengoed geworden. Verschillende auteurs in dit themanummer wijzen erop dat de belangen van het kind weer meer voorop zouden moeten staan in de adoptiepraktijk.
  • Adoptie van buitenlandse kinderen

   Unknown author (WODC, 1979)
   Voor een bijdrage aan het Internationale Jaar van het Kind heeft de redactie van Justitiële verkenningen de keus laten vallen op het thema: 'Adoptie van buitenlandse kinderen', waarbij in het bijzonder gedacht is aan die kinderen die uit verre landen afkomstig zijn. Het is een controversieel en politiek gevoelig onderwerp. Het feit dat naast de belangen van deze kinderen ook de belangen van de, veelal kinderloze, adoptiefouders in het geding zijn, maakt dat het bovendien een emotioneel beladen onderwerp is. Op dit netelige terrein opereren de instanties die met het toelatingsbeleid, de selectie van de aspirant-adoptiefouders en de bemiddeling zijn belast. De belangrijkste zijn: het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Interlandelijke Adoptie. In dit themanummer wordt geprobeerd een zo veelzijdig mogelijk beeld te geven van deze problematiek.