• Adoptie onder vuur

   Slot, B.M.J.; Post, R.; Juffer, F.; Vlaardingerbroek, P.; Linden, A.P. van der (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. B.M.J. Slot - Adoptie en welvaart; een analyse van vraag en aanbod van adoptiekinderen 2. R. Post - De perverse effecten van het Haags Adoptieverdrag 3. F. Juffer - De ontwikkeling van interlandelijk geadopteerden; een overzicht van onderzoek 4. P. Vlaardingerbroek - Alternatieven voor (interlandelijke) adoptie 5. A.P. van der Linden - Adoptie in het kennelijk belang van het kind? 6. Internetsites SAMENVATTING: Justitiële verkenningen besteedde in 1979 voor het eerst aandacht aan adoptie van buitenlandse kinderen. Er was destijds vooral veel aandacht voor het aanpassingsproces van adoptiekinderen aan een vreemde cultuur, discriminatie en verlies van identiteit. Ook de vraag of raciale verschillen tussen ouders en kind al dan niet doorwerkten in hun onderlinge relatie was een onderwerp. Er zijn - vanzelfsprekend - parallellen en verschillen met de huidige adoptiesituatie en -discussie. Een parallel is bijvoorbeeld de problematisering van culturele verschillen. Vooral de afgelopen jaren worden deze vaak als een argument tegen interlandelijke adoptie aangevoerd. Het meest in het oog springende verschil met de adoptiesituatie destijds is natuurlijk dat adoptie tegenwoordig in één adem wordt genoemd met kinderhandel. Termen als 'de adoptie-industrie' en 'de adoptielobby' zijn gemeengoed geworden. Verschillende auteurs in dit themanummer wijzen erop dat de belangen van het kind weer meer voorop zouden moeten staan in de adoptiepraktijk.
  • Adoptie van buitenlandse kinderen

   Unknown author (WODC, 1979)
   Voor een bijdrage aan het Internationale Jaar van het Kind heeft de redactie van Justitiële verkenningen de keus laten vallen op het thema: 'Adoptie van buitenlandse kinderen', waarbij in het bijzonder gedacht is aan die kinderen die uit verre landen afkomstig zijn. Het is een controversieel en politiek gevoelig onderwerp. Het feit dat naast de belangen van deze kinderen ook de belangen van de, veelal kinderloze, adoptiefouders in het geding zijn, maakt dat het bovendien een emotioneel beladen onderwerp is. Op dit netelige terrein opereren de instanties die met het toelatingsbeleid, de selectie van de aspirant-adoptiefouders en de bemiddeling zijn belast. De belangrijkste zijn: het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Interlandelijke Adoptie. In dit themanummer wordt geprobeerd een zo veelzijdig mogelijk beeld te geven van deze problematiek.
  • Beklemd in de scharnieren van de tijd - Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984

   Kok, J.; Boomen, N. van der; Dane, J.; Hilevych, Y.; Hoedemaeckers, J.; Walhout, E. (Radboud Universiteit - Radboud group for historical demography and family history, 2017)
   De onderzoeksvraag die aan dit rapport ten grondslag ligt, betreft ‘de aard van de problematiek van (ongehuwde) vrouwen die in de periode 1956-1980 al dan niet onder (maatschappelijkeof religieuze) druk afstand deden van hun kind’. Wat zijn de ervaringen van deze vrouwen en kan een schatting worden gemaakt van het aantal vrouwen in deze periode afstand dedenvan hun kind? Dit brengt ons bij de volgende deelvragen: Kan een schatting worden gemaakt van het aantal vrouwen dat zich door maatschappelijke druk gedwongen voelde afstand te doen ter adoptie in de periode tussen 1956-1984? En zo ja, wat is die schatting? Wat was het maatschappelijke beeld rondom afstandsmoeders in de periode 1956-1984? Welke rechten hadden afstandsmoeders in die tijd? Welke organisaties/instellingen hebben bij het afstand doen ter adoptie een rol gehad? Wat zijn de ervaringen van de vrouwen die in deze periode kinderen hebben afgestaan ter adoptie en in hoeverre speelde (gepercipieerde) dwang hierin een rol? In hoeverre hebben deze vrouwen behoefte aan hulpverlening (gehad)? En zo ja, welk soort hulpverlening? Welke lessen zijn te trekken uit de wijze waarop deze vrouwen zijn bejegend? Wat zijn de ervaringen van kinderen die in deze periode zijn afgestaan? INHOUD: 1. Inleiding 2. De scharnieren van de tijd; wetgeving, seksuele moraal, hulpverlening en maatschappij, ca. 1945-1985 3. Op zoek naar de afstandsmoeders 4. De adoptiepraktijk 5. Leven met de herinnering en het gemis 6. Lessen uit het verleden
  • Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

   Boele-Woelki, K.; Curry-Sumner, I.; Schrama, W.; Vonk, M. (Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 2011)
   Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en van illegale opneming van een buitenlands kind, al dan niet na draagmoederschap. De volgende vragen komen in dit onderzoeksrapport aan de orde: Wat is de aard (en omvang) van commercieel draagmoederschap, illegale opneming van (buitenlandse) kinderen en de combinatie van commercieel draagmoederschap en illegale opneming? Met welke landen heeft Nederland daarbij te maken en hoe is de juridische vormgeving ten aanzien van deze onderwerpen in die landen? In hoeverre is er conformiteit met de Nederlandse wetgeving en in welke situaties kunnen er in Nederland problemen ontstaan als gevolg van ruimere wetgeving in die landen? Zijn er andere Europese landen met vergelijkbare problemen, en hoe lossen zij deze op? INHOUD: 1. Inleiding 2. Blik op Nederland: Wat kan hier te lande? 3. Naar het buitenland: welke mogelijkheden bestaan in andere landen? 4. Terugkeer naar Nederland: Hoe komt het kind naar Nederland en welke status heeft het hier? 5. Europese landen: welke oplossingen bieden andere Europese landen? 6. Vergelijkende tabellen 7. Samenvatting
  • Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

   Vonk, M.J.; Haan, W.D. de; Jeppesen de Boer, C.G.; Ruitenberg, G.C.A.M. (Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht, 2019)
   In dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van eenvoudige adoptie in het kader van pleegzorg binnen het Nederlandse familierecht geïnventariseerd. Om zicht te krijgen op ervaringen met eenvoudige adoptie, is ook een korte rechtsvergelijkende studie uitgevoerd in Californië, Quebec, Australië en Frankrijk. Dit onderzoek richt zich op de vorm van eenvoudige adoptie zoals door de Staatscommissie is voorgesteld waarbij de familierechtelijke betrekking met de oorspronkelijke ouder(s) in stand blijft en er tevens een familierechtelijke betrekking met de adoptieouder(s) ontstaat.De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre komt de invoering van eenvoudige adoptie, zoals voorgesteld door de Staatscommissie Herijking ouderschap, tegemoet aan de behoeftes en belangen van pleegouders die langdurig voor een pleegkind zorgen en de betreffende pleegkinderen en wat zijn de voor- en nadelen van de invoering van eenvoudige adoptie in het Nederlands recht?
  • Evaluatie van de voorlichting van Bureau VIA aan aspirant adoptieouders

   Wersch, S.F.M. van; Luijkx, K.G.; Pardoel, C.A.M.; Akker, P.A.M. van den; Feltzer, M.J.A. (medew.) (WODC, 2002)
   Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op het proces en de resultaten van de voorlichting aan toekomstige adoptieouders, en te komen tot aanbevelingen om de voorlichting aan aspirant ouders te verbeteren op punten waar dat nodig, gewenst en mogelijk zou blijken.
  • Evaluatieonderzoek Wobka - Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

   Braak, J. van den; Elderman, E.; Janssen, L.; Mortel, M. van de; Vinke, A. (WODC, 2004)
   Doel van het onderzoek is de toepassing van de Wobka te evalueren, teneinde te kunnen bepalen of wet en regelgeving en/of het uitvoeringsbeleid aanpassing behoeven.
  • Jaarverslag kinderrechters 1984

   Barendse-Hoornweg, E.J.M. (WODC, 1987)
   Dit is het eerste landelijke jaarverslag van de kinderrechters, een verzameling van gegevens uit alle jaarverslagen van de acht arrondissementen aangevuld met statistische informatie.
  • Once a mother - Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India

   Bos, P. (WODC (subsidie), 2007)
   This research is an anthropological investigation into the decision-making processes of unmarried mothers in Tamil Nadu with regard to the relinquishment or acceptance of their children. This anthropological investigation focuses on these decision-making processes from the mothers' perspectives and elaborates on their experiences, feelings, interests and priorities. Priority has been given to their life stories to bring in the voices of a category of women stifled in a culture that denies their existence. This dissertation is an exploration of the decisive factors as communicated by these mothers. What are the decisive factors that tip the scale towards relinquishing children or raising them against the grain? Relevant notions associated with these decisive factors are contextualized, articulated and mirrored against dominant cultural meanings and discourses.
  • Pleegouders over gezag en adoptie

   Smit, W.; Tillaart, J. van den; Bertling, L.; Woude, F. van der; Santpoort, R.; Bergh, P. van den (medew.) (Regioplan Beleidsonderzoek, 2015)
   Begin 2014 is op voorstel van staatssecretaris Teeven de Staatscommissie herijking ouderschap ingesteld onder voorzitterschap van mr. Wolfsen. De Staatscommissie buigt zich over vraagstukken rondom het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap en gaat na of, en zo ja, op welke wijze, herijking van het familierecht wenselijk is. Regioplan is gevraagd om onderzoek te doen onder pleegouders en pleegoudervoogden naar gezag en adoptie. De resultaten van het onderzoek worden door de Staatscommissie bij de uitvoering van haar opdracht benut. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Pleegzorg 4. Pleegouders over ervaren praktische problemen, pleegoudervoogdij en deelgezag 5. Pleegoudervoogden over pleegoudervoogdij 6. Pleegouders zonder gezag en pleegoudervoogden over adoptie 7. Samenvatting en conclusies
  • Wenskinderen

   Unknown author (WODC, 1996)
   De discussies over IVF en adoptie, maar ook over (anonieme) zaaddonors, draagmoeders, eenoudergezinnen en stiefouderschap dienen we te plaatsen tegen de achtergrond van een sterk gegroeide, vaak hevige ldnderwens. Kinderen zijn geen bron meer van gezinsinkomsten maar, zoals C. van Nijnatten in zijn artikel stelt, een 'precieus object van verlangen'. De claim 'recht op een kind' lijkt steeds meer ingang te vinden. Dat heeft bedenkelijke kanten want het kind kan moeilijk aan alle geprojecteerde verlangens en verwachtingen beantwoorden. Een aantal auteurs in dit themantunmer onderwerpt deze ontwikkeling aan een kritische beschouwing. Moeten ldnderen het leven van ouders zin geven? Dienen zij ter compensatie van onvervulde ambities? Moet het kind voorzien in de liefdesbehoefte die volwassenen niet meer bij elkaar kunnen bevredigen? Andere auteurs bezien het vraagstuk vanuit de invalshoek van emancipatie en rechtsgelijkheid. Ze constateren dat het familierecht niet meer aansluit op de jongste maatschappelijke ontwikkelingen (echtscheidingen, eenoudergezinnen, kunstmatige voorplanting, enzovoort) of benadrukken dat discriminatie van alternatieve samenleefvormen niet geoorloofd is.