• Biologie en criminologie

   Buikhuisen, W.; Popma, A.; Jansen, L.M.C.; Vermeiren, R..; Doreleijers, Th.A.H.; Schutter, D.J.L.G.; Honk, J. van; Brink, W. van den; Zaalberg, A.; Kogel, K. de; et al. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. W. Buikhuisen - Criminologie, biologie en de centrale betekenis van de amygdala 2. A. Popma, L.M.C. Jansen, R. Vermeiren en Th.A.H. Doreleijers - Antisiociaal en agressief gedrag; recente vorderingen binnen neurobiologisch onderzoek 3. D.J.L.G. Schutter en J. van Honk - De biologie van de psychopaat 4. W. van den Brink - Verslaving: een chronisch recidiverende hersenziekte 5. A. Zaalberg - Eerst soep, dan het Evangelie; over de relatie tussen voeding en gedrag 6. K. de Kogel - Oxytocine en de neurochemie van vertrouwen en verwaarlozing 7. M. Schermer - Voorspellende en preventieve criminologie; parallellen met de geneeskunde 8. Internetsites SAMENVATTING: Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal gedrag en verslaving die sindsdien hebben plaatsgevonden. Dankzij nieuwe technieken ontwikkelt de algemene kennis over de structuur en functies van de hersenen zich in snel tempo. Ook de kennis over genetica en gen-omgevingsinteracties (epigenetica) neemt verder toe.
  • Biologische factoren van agressief gedrag

   Donker, A.G.; Hessing, D.J.; Scholte, E.M.; Ploeg, J.D. van der; Matser, D.; Doreleijers, Th.A.H.; Goozen, S.H.M. van; Engeland, H. van; Matthys, W.; Slot, N.W.; et al. (WODC, 2000)
   ARTIKELEN: 1. Drs. A.G. Donker - Het agressie-gen en andere misverstanden 2. Prof. dr. D.J. Hessing - Genetische determinanten van antisociaal gedrag; mogelijkheden en beperkingen van onderzoek 3. Dr. E.M. Scholte en prof. dr. J.D. van der Ploeg - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); een stoornis met vraagtekens 4. Drs. D. Matser en prof. dr. Th.A.H. Doreleijers - Antisociaal en agressief gedrag; een literatuuroverzicht van neurobiologisch onderzoek 5. Dr. S.H.M. van Goozen, dr. W. Matthys en prof. dr. H. van Engeland - Antisociaal gedrag van kinderen; een neurobiologisch perspectief 6. Prof. dr. N.W. Slot en drs. H.M.P. van Leeuwen - Behandeling van gedragsstoornissen; hoe zwaar wegen biologische factoren? 7. Dr. C.H. de Kogel - Een biopsychologische benadering van psychopathie; perspectieven voor het tbs-veld SAMENVATTING: In dit nummer worden uiteenlopende biologische benaderingen van agressief en antisociaal gedrag bij elkaar gebracht. Wat leren deze onderzoeken? Hoeveel gewicht moet je toekennen aan biologische factoren bij de verklaring van crimineel gedrag? Voor welke probleemgroepen is een biopsychologische aanpak van belang? Welke preventieve maatregelen kun je nemen op basis van die kennis? Wat vermogen medicamenten en therapieën te veranderen?
  • Crime Prevention by Early Intervention

   Le Blanc, M.; Tremblay, R.E.; Craig, W.M.; Farrington, D.P.; Doreleijers, Th.A.H.; Moser, F.; Rollet, C.; Junger-Tas, J.; Tutt, N.; Ierland (WODC, 1997)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Marc Le Blanc - Identification of potential juvenile offenders 3. Richard E. Tremblay and Wendy M. Craig - Developmental juvenile delinquency prevention 4. David P. Farrington - Early prediction of violent and non-violent youthful offending 5. Françoise Moser and Theo A.H. Doreleijers - An explorative study of juvenile delinquents with attention-deficit/hyperactivity disorder 6. Catherine Rollet - The early intervention of juvenile crime: some historical landmarks 7. Josine Junger-Tas - The future of a preventive policy towards juveniles 8. Norman Tutt - Home and away: a new social policy for children in Ireland 9. Crime institute profile - WODC
  • Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

   Nieuwenhuizen, Ch. van; Bink, M.; Bongers, I.L.; Ruijter, L. de (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE), 2010)
   Doel van deze studie is om de haalbaarheid en klinisch relevante veranderingen te onderzoeken bij een complexe doelgroep. Twee onderzoeksvragen staan daarbij centraal: Is een neurofeedbacktraining een uitvoerbare (feasible) interventie bij jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel?Heeft een neurofeedbacktraining effect op de volgehouden aandacht en verdeelde aandacht van jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel? INHOUD: 1. Inleiding 2. Neurofeedback: achtergrond & wetenschappelijke evidentie 3. Methode van onderzoek 4. Beschrijving kenmerk doelgroep 5. Uitvoerbaarheid 6. Klinisch relevante veranderingen 7. Beschouwing
  • Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

   Colins, O.; Hermans, M.; Vermeiren, R. (Curium-LUMC, 2011)
   Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de mate waarin jongeren met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ) neuropsychologische disfuncties vertonen en in welke mate deze disfuncties samenhangen met behandelbetrokkenheid en -succes.
  • The effect of manualized behavior therapy with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice - A randomized clinical trial

   Wiel, N. van de (Universiteit Utrecht, 2002)
   This thesis starts with a review of effective psychotherapeutic treatments of school-aged children with Disruptive Behavior Disorders (DBD) in chapter 1. On the basis of this clinical review the author formulated the aim of her effect study, i.e. to conduct a randomized clinical trial with referred DBD children in everyday clinical practice. For this, the author used two methods that have been proven to be efficacious in the treatment of DBD children in research conditions: parent management training and social problem-solving skills training. The research questions, the design and the methods used are described in chapter 2 and 3. In chapter 4 the author describes the sychotherapeutic program which she used: the Utrecht Coping Power Program, which is an adaption of the Coping Power Program of Lochman and Wells (1996). In the following chapters the results of the study are presented. In chapter 5 the author reports om pretreatment to posttreatment effects. Chapter 6 reports on the mediating factors through which the treatment works, and moderating factors influencing the treatment effect. In addition, in chapter 7, the potentially relevant moderating role of the biological factor cortisol is adressed. In chapter 8 pretreatment to 6-months follow-up results are adressed. In chapter 9 the author gives a comparison of the costs of the treatments that have been investigated. The summary of the results and the general discussion are presented in chapter 10.
  • Vóórkomen en signalering van ADHD bij mannelijke justitiabelen van 18-35 jaar - Verslag van onderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen in Nieuwegein en Vught

   Drost, M.; Kooij, J.J.S.; Buitelaar, J.K.; Doreleijers, Th.A.H. (WODC (subsidie), 2003)
   Met dit onderzoek wordt beoogd een schatting te maken van de mate waarin ADHD onder justitiabelen in Nederland voorkomt en een screeningsinstrument voor ADHD te vinden dat praktisch toepasbaar is in een penitentiaire setting. Ook is een antwoord gezocht op de vraag of het delictpatroon van volwassen justitiabelen met en zonder ADHD van elkaar verschilt.