• Een evenwichtig bestuurde politie? - Onderzoek naar de juridische status van de Nationale Politie

   Kruijf, J.A.M. de; Resodihardjo, S.L.; Winter, H.B. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2017)
   Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in bestaande en mogelijke knelpunten in de besturingsstructuur voor het beheer van de politie in relatie tot de gezagsverhoudingen die bestaan tussen de korpschef als ‘hoofd van dienst’ en de minister respectievelijk de burgemeester en de officier van justitie en de gevolgen die dat heeft voor de effectiviteit van de inzet van de politie. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan als volgt: Draagt de toezichts- en besturingsstructuur van de rechtspersoon politie bij aan de eenduidige aansturing van de korpsleiding, in het bijzonder de korpschef, op het terrein van de beheertaken van de politie? Dit is deelonderzoek 1 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. De rechtspersoon politie 3. Aanwijzingsbevoegdheid 4. Positie korpschef
  • Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

   Jacobs, G.; Bayerl, P.S.; Brein, E.; Flory, M.; Bunt, H. van de; Haas, N.; Prins, R. (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, 2015)
   Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam heeft op verzoek van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werking van de nationale politie in de Eenheid Oost-Nederland. Daarnaast heeft de minister toezeggingen gedaan om deze evaluatie te koppelen aan de landelijke thema’s ‘rol van de korpschef’, ‘het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid’ en ‘de constructie van de politie als aparte rechtspersoon’, hetgeen eveneens in deze rapportage is opgenomen. Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de gevolgen van de invoering van de nationale politie bij de Eenheid Oost-Nederland. De hoofdvraag die aan het onderzoek ten grondslag ligt is: Wat is de stand van zaken omtrent de invoering van de nationale politie in Oost-Nederland? Het antwoord op deze vraag moet uitwijzen of het nieuwe politiebestel lijkt te werken voor alle betrokken partijen zoals de wetgever het heeft beoogd. INHOUD: 1. Doel van het document 2. Achtergrond evaluatieonderzoek Eenheid Oost-Nederland 3. Onderzoeksvragen en onderwerpen in de evaluatie 4. Aanpak van het onderzoek 5. Bevindingen per thema 6. Conclusie
  • De rol en positie van het openbaar ministerie als justitiële autoriteit in Europees strafrecht - Een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken

   Ouwerkerk, J.W.; Lestrade, S.M.A.; Pitcher, K.M.; Crijns, J.H.; Voorde, J.M. (Universiteit Leiden - Instituut voor Strafrecht & Criminologie, 2021-11-16)
   In dit onderzoek beantwoorden we de volgende onderzoeksvraag: Welke verschillende opties kunnen worden onderscheiden om de rol en positie van het openbaar ministerie als bevoegde autoriteit bij de uitvaardiging en uitvoering van verzoeken tot strafrechtelijke samenwerking in EU-verband (in het bijzonder Europees aanhoudingsbevel en Europees onderzoeksbevel) in overeenstemming te doen zijn met de vereisten die voortvloeien uit relevante rechtspraak van het Hof van Justitie, en hoe moet elke optie afzonderlijk worden gewaardeerd in het licht van zowel inhoudelijke als praktische consequenties?