• Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW)

   Huizink, J.B.; Verdam, A.F.; Leeuwen, B.H.A.; Roo, K.H.M. de (Vrije Universiteit Amsterdam - Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO), 2016)
   Met de bepaling van artikel 2:135 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt in overnamesituaties beoogd te voorkomen dat bestuurders die zelf aandelen hebben, uit financieel (eigen)belang instemmen met de overname van hun bedrijf en zo de koerswinst op hun aandelen te gelde maken. De bepaling roomt de eventuele koerswinst af. De probleemstelling in dit onderzoek is als volgt: Wordt het beoogde doel van de regeling in art 2:135 lid 7 BW, namelijk het tegengaan van de prikkel tot oneigenlijke oordeelsvorming in geval van overnamesituaties, bereikt? Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende deelonderzoeksvragen: Is art. 2:135 lid 7 BW in de praktijk toegepast? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de gevolgen van en ervaringen met de toepassing geweest? Zijn neveneffecten gebleken van het artikel? Zo ja, welke? Is de huidige regeling effectief? D.w.z. wordt het beoogde doel van het tegengaan van de prikkel tot oneigenlijke oordeelsvorming in geval van overnamesituaties bereikt en waarom wel of niet? Zijn er andere wijzen waarop het beoogde doel kan worden bereikt die wellicht effectiever zijn dan wel minder ongewenste neveneffecten hebben? INHOUD: 1. Inleiding 2. Parlementaire geschiedenis en literatuur 3. De casus 4. De interviews 5. Conclusies
  • Preventief toezicht op aandelenoverdracht - Eindrapport

   Unknown author (KPMG, 2001)
   In opdracht van het Ministerie van Justitie heeft KPMG BEA onderzoek verricht naar de haalbaarheid en wenselijkheid van preventief toezicht op aandelenoverdracht. Aanleiding voor het onderzoek is het rapport van de MDW-werkgroep 'Preventief toezicht vennootschappen' uit 1996, waarin dit toezicht wordt voorgesteld als complement van het bestaande preventief toezicht op oprichting en statutenwijziging. De vraagstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Is preventief toezicht op overdracht van aandelen op naam technisch mogelijk en zo ja, op welke wijze kan een dergelijk toezicht zo worden ingericht dat een daadwerkelijke bijdrage mag worden verwacht aan de bestrijding van misbruik, zonder overmatige belasting van het economisch rechtsverkeer?