• Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase - Onderzoek cijfermatige gegevens

      Amersfoort, P. van; Barlingen, M. van; Heerwaarden, Y. van; Hoek, A. van; Slump, G.J.; Wenum-Kroon, E. van (medew.); Schoof, N. (medew.); Gelinck, H. (medew.) (WODC, 2001)
      Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals aangevangen op 1 januari 1994 tegelijk met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, af te ronden. In deze fase staat een eental aspecten centraal: in welke gevallen moet beroep worden opengesteld, aan welke en hoeveel colleges wordt dit beroep opgedragen, en welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de rechtseenheid. Om deze vraagstukken te kunnen uitwerken is in dit rapport cijfermateriaal weergegeven rond instroom, uitstroom en doorlooptijden teneinde een inschatting te maken van mogelijke gevolgen voor de bedrijfsprocessen, kosten, werkbelasting en doorlooptijden voor de met bestuursrechtspraak belaste colleges. Daarnaast gaat het in dit onderzoek om formatie en feitelijke bezetting van deze colleges.