• Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en UVW/GAK - Evaluatie van de eerste resultaten van de opheffing van het bordeelverbod; uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid

      Naber, P.; Lier, L. van (WODC, 2002)
      ES&E heeft in het kader van Evaluatie Prostitutiebeleid een deelonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop, met welke inspanningen en met welke resultaten de Politie, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en het UVW/GAK activiteiten ontwikkeld hebben die gericht zijn op toezicht, controle en handhaving van de prostitutiebranche. Bij de Politie is in alle korpsen een vragenlijst uitgezet, de andere instanties hebben gekozen voor het invullen van een vragenlijst op centraal niveau. De uitkomsten geven dan ook een globaal beeld van de wijze waarop en de resultaten waarmee sinds 1 oktober 200 de handhaving plaatsvindt. In aparte hoofdstukken worden de resultaten van de betreffende diensten besproken (beleid, communicatie en voorlichting, toezicht en controle, handhaving en samenwerking, budget en capaciteit, toekomst en ontwikkeling, knelpunten).De andere rapporten in de Evaluatie zijn: - Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod / M. Goderie e.a., Verwey-Jonker Instituut; - De sociale positie van prostituees in de gereguleerde bedrijven, een jaar na wetswijziging / I. Vanwesenbeeck e.a., Rutgers Nisso Groep; - De prostitutiebranche: acceptatie door dienstverlenende instellingen / Veldkamp Marktonderzoek; - Het imago van de prostitutie / Veldkamp Marktonderzoek; - Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten / Léon van Lier e.a., ES&E, NIPO; - Het bordeelverbod opgeheven : prostitutie in 2000-2001 / A.L. Daalder, Onderzoek en beleid 200.