• De prostitutiebranche - Acceptatie door dienstverlenende instellingen: een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de beeldvorming van de prostitutiebranche onder dienstverlenende instellingen

      Unknown author (WODC, 2002)
      In dit onderzoek zijn vragen gesteld aan enerzijds instellingen die (nog) geen ervaring hebben met de dienstverlening aan de prostitutiebranche en anderzijds aan instellingen die deze ervaring wel hebben. De vragen aan de eerste groep instellingen (zonder ervaring) zeggen iets over hun intentie tot gedrag en de vragen aan de tweede groep instellingen (met ervaring) over daadwerkelijk gedrag. De vragen hebben betrekking op het beleid van de instellingen bij dienstverlening aan de prostitutiebranche, welwillendheid, rechten en plichten van prostituees en exploitanten, kansen op een overeenkomst, belemmeringen in de dienstverlening en eventuele signalen van illegaliteit en onvrijwilligheid. De volgende onderzoeksvragen zijn onderzocht: Wat voor beleid voeren dienstverlenende instanties ten aanzien van prostituees en exploitanten en wat voor motivatie ligt ten grondslag aan dat beleid? Hebben dienstverlenende instanties hun beleid gewijzigd na de opheffing van het bordeelverbod of zullen zij dat op korte termijn doen? Hebben prostituees en exploitanten dezelfde mogelijkheden als andere beroepsgroepen voor de diensten die de betreffende instanties verlenen? Hoe worden naam- en adresgegevens binnen de instanties geregistreerd en voor wie zijn die gegevens toegankelijk? In hoeverre faciliteren de organisaties vrouwen en mannen die willen kiezen voor het beroep van prostituee? Is het beleid van de rijksoverheid rond de afschaffing van het algemeen bordeelverbod duidelijk gecommuniceerd naar de verschillende instanties? Heeft de rijksoverheid voldoende inspanningen verricht om het beleid rond de opheffing van het algemeen bordeelverbod succesvol te implementeren?