• Het lot van het inreisverbod - Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en gepercipieerde effecten van de Terugkeerrichtlijn in Nederland

      Leerkes, A.; Boersema, E.; Chotkowski, M. (medew.) (WODC, 2014)
      In verband met de implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn (nr. 2008/115/EG) heeft Nederland eind 2011 het zogeheten inreisverbod ingevoerd. Het inreisverbod is bedoeld om uitzetbare migranten in grotere mate zelfstandig te laten terugkeren naar het land van herkomst. De voormalige Minister van Immigratie en Asiel heeft in 2011 aan de Eerste Kamer toegezegd om drie jaar na de invoering van het zogeheten inreisverbod onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk en werking van de maatregel (Handelingen Eerste Kamer, Vergaderjaar 2011-2012, 32420, nr. 10, p. 78-98). In dit onderzoek staat ten eerste de vraag centraal hoe relevante partijen in de Vreemdelingenketen (IND, vreemdelingenpolitie, Koninklijke Marechaussee) en Strafrechtsketen (CJIB, OM en strafrechters) gebruik maken van de mogelijkheid om terugkeerbesluiten uit te vaardigen, inreisverboden op te leggen en de eventuele overtreding van inreisverboden te bestraffen. Ten tweede is nagegaan wat volgens de sleutelinformanten de effecten zijn van de Terugkeerrichtlijn en met name het inreisverbod. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologische verantwoording 3. Beschrijvende statististische analyses 4. Kwalitatief deel: bevindingen focusgroepen 5. Samenvatting en conclusie