• Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

      Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de (WODC, 2011)
      Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker WODC-onderzoek naar de invulling van langdurig of levenslang toezicht bij tbs-gestelden met een zedendelict. Enerzijds worden de juridische modaliteiten voor langdurig toezicht beschreven die als straf of maatregel kunnen worden opgelegd aan delinquenten die een (ernstig) gewelds- of zedendelict hebben gepleegd. Anderzijds gaat het om juridische maatregelen die in sommige gevallen preventief toezicht mogelijk maken wanneer het risico van het plegen van een ernstig zeden- of geweldsdelict als aanzienlijk wordt ingeschat. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van strafrechtelijke en civielrechtelijke juridische kaders voor langdurig of levenslang toezicht zoals die in een aantal andere landen zijn vormgegeven.