• Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering - trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

      Sonnenschein, A.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R.; Laan, A.M. van der (WODC, 2010)
      De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen 1991 en 2007 verdrievoudigde het totale aantal benodigde plaatsen. Deze continue trend was de resultante van een simultane instroom van jongeren met strafrechtelijk én civielrechtelijk opgelegde sancties. Door een wijziging van de Wet op de jeugdzorg worden jongeren die in een gesloten omgeving behandeling en supervisie nodig hebben vanaf 2010 niet langer op civielrechtelijke titel in JJI’s geplaatst. Dat de instroom én bezetting van de JJI’s daardoor tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010 fors zou dalen, was ketenbreed voorzien. Maar niet voorzien, en ook in ontoereikende mate eerder gesignaleerd, was een ontwikkeling die zich al vanaf 2006 voordeed en tot op heden voortduurt: een abrupte en flinke afname van het aantal JJI-plaatsen dat door jongeren met een strafrechtelijke verblijfstitel wordt bezet. Vooral door déze onverwachte ontwikkeling kampt de sector JJI nu met een overschot aan capaciteit. De zojuist geschetste trendbreuk in de strafrechtelijke bezetting van de JJI’s roept verschillende strategische vragen op over de toekomst van de sector. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is, mede daarom, eind december 2009 door de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) gevraagd meer inzicht te verschaffen in de aard van de oorzaken en/of achtergronden hiervan. Het betrof een verzoek om met meer diepgang een vervolg te geven aan een eerder in oktober 2009 door het WODC verrichte probleemverkenning. Dit heeft in een kort tijdsbestek geleid tot de analyse die nu voorligt. INHOUD: 1. Een trendbreuk in vogelvlucht 2. Enkele relevante ontwikkelingen betreffende gesloten instellingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen 3. Preventie, signalering en opsporing van jeugdcriminaliteit 4. Jeugdstrafzaken in het vervolgingstraject 5. Van (kinder)rechter tot tenuitvoerlegging