• De filterwerking van buitengerechtelijke procedures - Een verkennend onderzoek

      Erp, J.G. van; Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2006)
      Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals klachtencommissies, geschillencommissies, en instituten voor arbitrage en mediation. Over de mate waarin deze gerechtelijke geschilprocedures het beroep op de rechter beïnvloeden, bestaat nog weinig inzicht. Dit onderzoek geeft een eerste verkenning van de verschijningsvormen en werking van buitengerechtelijke geschilprocedures en richt zich op een specifiek aspect van buitengerechtelijke geschilbeslechting: de doorstroom naar de rechter. Inzicht wordt gegeven in de mate waarin en wijze waarop geschilprocedures het beroep op de rechter beperken (filterwerking). INHOUD: 1. Aanleiding en vraagstelling 2. Conceptueel kader 3. Verklaringen voor filterwerking 4. Aard, gebruik en filterwerking van buitengerechtelijke geschilprocedures: een empirische verkenning 5. Case studies: de bezwaarprocedure en geschilprocedures in de bouw 6. Conclusie