• Internationale kinderontvoering - Onderzoek naar de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief

      Verwers, C.; Knaap, L.M. van der; Vervoorn, L. (WODC, 2006)
      In 1990 heeft Nederland het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) geratificeerd. Dit verdrag heeft tot doel a) de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden in een verdragsland en b) het in een verdragsland bestaande recht betreffende het gezag en betreffende het omgangsrecht te eerbiedigen (art. 1, HKOV). Dit onderzoek heeft mogelijke verbeterpunten geïnventariseerd in de uitvoering van het HKOV, die het welzijn van het kind ten goede komen. Het onderzoek verschaft inzicht in de factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol reageren op en afhandelen van (dreigende) internationale kinderontvoering. INHOUD: 1. Inleiding 2. De gang van zaken in de praktijk 3. Informatievoorziening aan ouders 4. Slotbeschouwing