• Strafrechtelijke aanpak van jongvolwassenen (18-24 jaar) - Een verkenning

      Verwers, C.; Bogaerts, S. (WODC, 2005)
      In het kader van het programma Modernisering Sanctietoepassing (MST) is onder meer aandacht voor het beleid met betrekking tot jongvolwassenen (JOVO’s). De vraag is met name of jongvolwassenen - zoals momenteel bijvoorbeeld in het gevangeniswezen gebeurt - als een speciale categorie binnen de Nederlandse strafrechtstoepassing moeten worden behandeld. Dit project dient handvatten aan te reiken aan het beleid om een antwoord te kunnen geven op de vraag of jongvolwassenen binnen de Nederlandse strafrechtspleging al dan niet als een aparte groep beschouwd moeten worden. Om hier inzicht in te verkrijgen zal worden nagegaan hoe in de strafrechtstoepassing van verschillende relevante buitenlanden wordt omgegaan met jongvolwassenen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Strafrechtspleging 3. Sanctietoepassing en tenuitvoerlegging 4. Interventies 5. Het beleid ten aanzien van jongvolwassenen in enkele andere Europese landen in het kortV6. Slotbeschouwing