• Recidivemeting onder jeugdreclasseringscliënten

      Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J. (WODC, 2005)
      Deze recidivemeting onder jeugdreclasseringscliënten maakt onderdeel uit van de WODC-Recidivemonitor. Het onderzoek bouwt voort op een eerder door het WODC uitgevoerd onderzoek naar de praktijk van de jeugdreclassering (Kruissink en Verwers, 2002). Doel van het onderzoek was na te gaan welk deel van de jeugdigen, van wie een jeugdreclasseringsmaatregel in het eerste kwartaal van 2000 was geëindigd, opnieuw in aanraking met justitie is gekomen. Tevens is nagegaan wat de aard en ernst van deze recidive was. Ook is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen recidive en de achtergrondkenmerken van de jeugdreclasseringscliënten. Het onderzoek laat zien dat bijna twee derde van de jeugdigen die een begeleiding van de jeugdreclassering heeft gehad binnen vier jaar na de beëindiging van die begeleiding opnieuw met Justitie in aanraking komt. Het merendeel van de recidivezaken heeft betrekking op een vermogensdelict zonder geweld. Van degenen die opnieuw met Justitie in aanraking zijn gekomen, gaat het gemiddeld om drie nieuwe contacten.