• De geschilbeslechtingsdelta van rechtspersonen - Een literatuurstudie naar problemen van rechtspersonen en de oplossing

      Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2004)
      Uit dit literatuuronderzoek komt naar voren dat er vooralsnog geen totaalbeeld is te geven van de aard en omvang van problemen van (privaatrechtelijke) rechtspersonen, en evenmin van de strategieën die zij aanwenden om deze op te lossen. Bij de oplossing van problemen tussen ondernemingen lijken (a) tweezijdig overleg en (b) eenzijdige maatregelen tegen de wederpartij voorlopig de belangrijkste strategieën. Alleen bij hoog oplopende conflicten wordt een derde ingeschakeld voor bemiddeling of beslissing. Of deze derde een mediator, bindend adviseur, arbiter, of een rechter is, wordt niet duidelijk uit de literatuur. Bij de oplossing van arbeidsgeschillen tussen onderneming en ondernemingsraad is tot nu toe alleen onderzocht hoeveel problemen er bij bedrijfscommissies (instanties voor bemiddeling en advies) terecht zijn gekomen. Driezijdige bemiddeling en advies lijken hier het belangrijkst; slechts 10% van de geschillen belandt bij de rechter. Consumentenproblemen worden alleen benaderd vanuit het perspectief van de consument. Het perspectief van de rechtspersoon blijft veelal buiten beschouwing. In geen van de totaaloverzichten van arbitrage, bindend advies of rechtspraak wordt expliciet een uitsplitsing gemaakt naar de betrokken partijen: rechtspersonen of natuurlijke personen. Soms is hoogstens een ruwe schatting te geven van het aantal betrokken rechtspersonen op basis van de betreffende sector, of type zaak. INHOUD: 1. Inleiding 2. Oplossingsstrategieën 3. Problemen van rechtspersonen 4. De gevolgde oplossingsstrategieën 5. Conclusie