• Prognosemodellen Justitiële Ketens: veiligheidsketen - Technische notitie, versie 1.1

      Moolenaar, D.E.G.; Huijbregts, G.L.A.M.; Heide, W. van der (WODC, 2004)
      In 2003 hebben de Ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken de afspraak gemaakt dat het Ministerie van Justitie het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van een integraal model voor de Justitieketen. De Justitieketen kan in drie pijlers worden onderverdeeld, namelijk de strafrechtsketen, de civielrechtelijke keten en de bestuursrechtelijke keten. Dit cahier bevat een beschrijving van versie 1.1 van het model voor de veiligheidsketen. Deze versie is met nadruk een eerste versie. Het WODC zal het veiligheidsketenmodel in de komende jaren verder ontwikkelen. Daarnaast werkt het WODC momenteel aan een uitbreiding in de richting van civiel- en bestuursrecht.  Het model voor de veiligheidsketen is een uitbreiding van het WODC-model voor de prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodiek 3. Politie: volwassenen 4. Openbaar Ministerie: rechtbankstrafzaken volwassenen 5. Openbaar Ministerie: kantonstrafzaken volwassenen 6. Zittende Magistratuur: rechtbankstrafzaken volwassenen 7. Zittende Magistratuur: kantonstrafzaken volwassenen 8. Hoger beroep: volwassenen 9. Centraal Justitieel Incassobureau 10. Reclassering: volwassenen 11. Vreemdelingenbewaring 12. Rechtsbijstand 13. Tolken: volwassenen 14. Slachtofferhulp 15. Schadefonds geweldsmisdrijven 16. Nederlands Forensisch Instituut 17. Dienst Justitiële Inrichtingen: volwassenen 18. Schadeloosstellingen 19. Politie: jeugd 20. Halt 21. Openbaar Ministerie: jeugd 22. Zittende Magistratuur: jeugd 23. Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg 24. Dienst Justitiële Inrichtingen: jeugd 25. Kwaliteitstoets 26. Aandachtspunten voor het vervolg