Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Documentation Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Tussen uitschakeling & inschakeling - Een verkennende studie naar bewustzijn over statelijke dreiging tegen de Nederlandse haven- en kennissectoren

  Eski, Y.; Boelens, M.; Kok, B. (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit de Sociale Wetenschappen, 2023-06-02)
  Grootmachten dienen kritisch gevolgd te worden. Onderlinge relaties en afzonderlijke ambities van grootmachten hebben namelijk gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Samenwerkingen met mensen, bedrijven en overheden uit autocratische staten (ook kleinere) dienen kritisch gevolgd te worden. De balans tussen positieve en negatieve gevolgen voor hen en onze samenlevingen is precair. In deze studie is onderzocht hoe men zich hiervan rekenschap geeft in de Nederlandse havensector en kennissector. Het is namelijk juist de kracht van ons maritieme transport en onze kenniseconomie die ook onze nationale zwakte kan vormen door dreiging vanuit buitenlandse mogendheden. Om deze reden is het van belang te achterhalen in hoeverre de havensector en de kennissector zich bewust zijn van statelijke dreiging. INHOUD Introductie Statelijke dreiging en bewustzijn nader beschouwd Methodologie Media als storyteller Bewustzijn in retrospectief Nieuw kritisch bewustzijn De verantwoordelijke(n) Conclusie en onderzoeksaanbevelingen
 • Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen - Rapportage voormeting 2021

  Mennes, R.; Hoorens, S.; Laar, M. van; Monshouwer, K.; Oomen, P.; Pardal, M.; Rigter, S.; Roodbeen, R.; Schoonbeek, I.; Senator, B.; et al. (Rand Europe, 2023-05-31)
  In de voormeting is de stand van zaken op het gebied van het gemeentelijke coffeeshopbeleid, het cannabisgebruik, de (gedoogde) verkoop van cannabis vanuit coffeeshops en de illegale verkoop van softdrugs in kaart gebracht. De voormeting vond plaats van september 2021 tot april 2022 en heeft betrekking op 10 interventiegemeenten (waarin de legaal geteelde cannabis zal worden geïntroduceerd) en 9 vergelijkingsgemeenten (waar het reguliere aanbod zal blijven gelden) die deel uitmaken van het experiment (gezamenlijk de 19 ‘onderzoeksgemeenten’). INHOUD Inleiding Onderzoeksdesign, onderzoeksgemeenten en beleid Methoden Aanbod van coffeeshops De coffeeshops en zijn bezoekers Leefbaarheid rondom coffeeshops Cijfermatige systeemkennis politie Stand van zaken op de illegale markt Resumerend
 • Onbedoeld ondermijnen - Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid onbedoeld de georganiseerde drugscriminaliteit kan faciliteren

  Wingerde, K. van; Bisschop, L.; Brongers, F. (Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Law, 2023-05-10)
  Het doel van dit verkennende onderzoek was om inzicht te verschaffen in de wijze(n) waarop de Nederlandse overheid onbedoeld de georganiseerde drugscriminaliteit zou kunnen faciliteren. Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend over de wijze waarop de georganiseerde drugscriminaliteit onbedoeld wordt gefaciliteerd door de overheid? Hoe wordt georganiseerde drugscriminaliteit onbedoeld gefaciliteerd door de Nederlandse overheid volgens wetenschappers, publieke en private partijen? Hoe kan overheidsfacilitering worden begrepen en verklaard? Op welke wijze kunnen deze vormen van overheidsfacilitering worden voorkomen en/of tegengaan? Welke organisaties dienen daarbij een rol te spelen? Welke knelpunten zijn daarbij te verwachten en welke oplossingen bestaan daarvoor? In hoeverre en op welke wijze kan de preventie onderdeel worden van een afwegingskader zoals Beleidskompas? Welke lessen kunnen worden geleerd van de wijze waarop in andere landen wordt ingezet op het voorkomen en/of tegengaan van onbedoelde overheidsfacilitering van georganiseerde drugscriminaliteit?INHOUD Inleiding en vraagstelling Verantwoording en uitvoering van het onderzoek Hoe kunnen we overheidsfacilitering begrijpen en verklaren? Analysekader Overheidsfacilitering in het drugs- en criminaliteitsbeeld Overheidsfacilitering te voorkomen of tegen te gaan Conclusie
 • Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies - Wat werkt in welke omstandigheden?

  Aar, J. van; Lenglet, M.; Torregrosa, L.; Holwijn, S. (medew.); Verduin, J. (medew.); Hoogeveen, C. (medew.) (VanMontfoort, 2023-05-09)
  In dit onderzoek zijn vier mechanismen onderscheiden als het gaat om contactverlies: Nalaten van de omgang - een ouder laat na omgang te hebben met zijn of haar kind, om wat voor reden dan ook; Blokkeren van de omgang - een ouder vertoont zodanig restrictief gedrag dat de andere ouder geen contact met het kind kan hebben, om wat voor reden dan ook; Weerstand bij het kind - een kind heeft zelf weerstand tegen het contact met een ouder, om wat voor reden dan ook; Oudervervreemding - een kind houdt contact met een ouder af als gevolg van (al of niet bewust) manipulatief gedrag van de andere ouder of als gevolg van de complexe interactie tussen beide ouders, terwijl er geen gegronde redenen (bekend) zijn om contact af te houden.De onderzoeksvragen zijn: Hoe vaak worden naar schatting de verschillende instrumenten per jaar opgelegd? Zijn er soorten cases te herkennen in de gevallen waarin de instrumenten waar het hier om gaat worden opgelegd? Hoe is de veronderstelde werking van de instrumenten? Hoe kan effectiviteit geoperationaliseerd worden als het gaat om naleving van afspraken en hals het gaat om welzijn van het kind? Zijn er casussen te herkennen waarin een bepaald middel in de praktijk wel/niet effectief is geweest? Welke conclusies kunnen worden getrokken over de aannemelijke (in)effectiviteit van de instrumenten? INHOUD Aanleiding en onderzoeksmethoden Probleemschets: Contactverlies als gevolg van complexe omgangsproblematiek Rechterlijke instrumenten bij complexe omgangsproblematiek en contactverlies Cijfermatige analyse inzet rechterlijke instrumenten Bevindingen met betrekking tot de effectiviteit van instrumenten Beantwoording van de onderzoeksvragen Reflectie en aanbevelingen
 • Pilot verplicht financieel toezicht - Een kwalitatieve evaluatie

  Onstenk, A.; Rockx, L. (Significant APE, 2023-05-09)
  Op 11 april 2018 is de motie van Van Nispen en Van Oosten aangenomen. De regering werd in deze motie verzocht om verplicht financieel toezicht in het (jeugd)strafrecht mogelijk te maken. Jongeren zouden gedemotiveerd moeten worden om snel en makkelijk geld te verdienen door middel van strafbare feiten. Vervolgens is er een projectaanpak Financieel Toezicht opgesteld, waarbij de centrale vraag was hoe verplicht financieel toezicht ingericht zou moeten worden, zodat het recidive en verdere schulden kunnen worden voorkomen en financiële sancties geïnd kunnen worden. In september 2020 is de pilot Verplicht financieel toezicht jeugd van start gegaan met een looptijd van twee jaar. Financieel toezicht is een interventie die verschillende vormen kan aannemen (bijvoorbeeld een groepstraining of individuele coaching) en erop gericht is om deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot het verantwoord omgaan met financiën. Het doel van dit evaluatieonderzoek is tweeledig: Zicht krijgen op wat de bevindingen zijn over de in de pilot Verplicht financieel toezicht jeugd ingestroomde zaken, de ervaringen van betrokken partijen met de pilot en de lessen die betrokken partijen daaruit krijgen; Externe deskundigen laten reflecteren op deze bevindingen.INHOUD Inleiding Het ontwerp en uitvoering van de pilot Het potentieel van verplicht financieel toezicht Conclusie

View more