Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Documentation Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Achtergronden en recidive na het CBR-onderzoek drugs - Potentiële doelgroepen voor de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMD) en het onderzoek drugs

  Blom, M.; Weijters, G. (WODC, 2023-09-26)
  Om de verkeersveiligheid te vergroten kunnen bestuurders die onder invloed van drugs aan het verkeer hebben deelgenomen in Nederland behalve met strafrechtelijk ingrijpen ook te maken krijgen met een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit kan een onderzoek naar iemands drugsgebruik zijn of – sinds 1 april 2023 – een educatieve maatregel drugs en verkeer (EMD). In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: a. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de onderzoek-drugsinterventiegroep uit 2019? b. Wat is het recidivebeeld van de onderzoek-drugsinterventiegroep uit 2019? Wat zijn de achtergrondkenmerken van de potentiële doelgroepen voor de EMD en het onderzoek drugs vanaf 1 april 2023? Hoe verhouden zich de achtergrondkenmerken van bestuurders onder invloed van drugs die werden doorverwezen naar het CBR zich tot de achtergrondkenmerken van de totale groep bestuurders die werden vervolgd vanwege het rijden onder invloed van drugs in 2019?INHOUD Introductie Data en methoden Potentiële doelgroepen EMD en onderzoek drugs Doorverwijzing naar het CBR Conclusie en discussie
 • Inzicht in samenhang - Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorismewetgeving

  Woude, M.A.H. van der; Voorde, J.M. ten; Boekhoorn, P.F.M.; Jonker, A. (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2023-09-25)
  Als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten ontstond ook in Nederland de behoefte om wetgeving tot stand te brengen, specifiek met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Mede naar aanleiding van internationale verdragen en besluiten en nationale behoeften zijn sinds 2004 in Nederland verschillende contraterrorisme-wetten (hierna: CT-wetten) ingevoerd. De meeste van deze wetten zijn na verloop van tijd aan een evaluatie onderworpen. Aan een algehele of integrale evaluatie van alle CT-wetten die sinds 2004 zijn tot stand gebracht, heeft het tot nu toe echter ontbroken. De doelstelling van het onderhavige onderzoek is om, in navolging van reeds uitgevoerde evaluaties van afzonderlijke CT-wetten en de motie Bikker c.s., deze wetgeving in samenhang te evalueren en daarbij niet alleen stil te staan bij het centrale (nationale) niveau, maar ook het decentrale (lokale) niveau te betrekken. Deze doelstelling is vertaald in een drieledige probleemstelling: Hoe wordt de CT-wetgeving, in onderlinge samenhang bezien, geacht bij te dragen aan de aanpak van terrorisme en extremisme? Is de Nederlandse CT-wetgeving voldoende samenhangend bezien vanuit de (decentrale) (uitvoerings)praktijk? Zijn er neveneffecten van de CT-wetgeving, expliciet bij een beoordeling van de samenhang van deze wetgeving? INHOUD Inleiding Terrorisme- en terrorismebestrijding in Nederland Juridische analyse inzake de samenhang van de Nederlandse CT-wetgeving Ervaringen met CT-wetgeving en oordelen uit de praktijk, aandachtspunten in de 'law in action' Ervaringen met de CT-wetgeving op lokaal niveau Conclusies
 • Navigeren in een nieuwe samenleving - De ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders

  Maliepaard, M.; Negash, S.; Dagevos, J.; Nooitgedacht, W.; Kuijpers, T.; Uiters, E.; Dijke, R. van (WODC, 2023-09-21)
  Vanwege de aanhoudende oorlog ontvluchtten miljoenen Syriërs de afgelopen jaren hun land. Een deel van deze groep vestigde zich in Nederland. Op dit moment wonen er iets minder dan 150.000 mensen van Syrische origine (migranten en hun kinderen) in Nederland; een aanzienlijk deel kwam in de periode van 2014-2016 het land binnen. In 2017 zijn meer dan 3000 Syriërs uit deze groep over hun leven hier geïnterviewd. In 2019 en 2022 is die met diezelfde mensen opnieuw gesproken (zie link hiernaast). Op die manier kunnen we hun levens in Nederland volgen. Hoe gaat het nu met de Syrische Nederlanders die tussen 2014 en 2016 in Nederland een verblijfsvergunning kregen? Dit rapport geeft over de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen deze groep een beeld, bijvoorbeeld op het gebied van werk, sociale contacten en gezondheid. Waar mogelijk vergelijken we Syrische Nederlanders met de algemene bevolking; ook worden opvallende verschillen binnen de groep uitgelicht, bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen, lager- en hoger opgeleiden, of tussen mannen en vrouwen. INHOUD Inleiding Na de inburgering Werk en inkomen In- en uitsluiting Gezondheid Conclusie
 • Coffeeshops in Nederland 2022 - Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2022

  Mennes, R.; Pieper, R.; Schoonbeek, I.; Lee, E. van der; Haaijer, M. (medew.); Baljet, W. (medew.); Dam, I. (medew.); Waterman, M. (medew.) (Breuer & Intraval onderzoek en advies, 2023-09-18)
  Gemeenten mogen zelf bepalen of zij verkooppunten van cannabis gedogen. Deze verkooppunten – doorgaans aangeduid met de meer gangbare term ‘coffeeshops’ – dienen in bezit te zijn van een door de burgemeester uitgegeven gedoogverklaring of -status. Op basis van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) - Opiumwet en aanwijzing Opiumwet - wordt in de eigen lokale driehoek invulling aan het lokale coffeeshopbeleid gegeven. Sinds 1999 wordt in opdracht van WODC en op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid (twee)jaarlijks het aantal coffeeshops en het gemeentelijke coffeeshopbeleid geïnventariseerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van de nieuwe meting van deze monitor die wederom is verricht door onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval. Zie link hiernaast van de vorige meting. INHOUD Inleiding Aantal coffeeshops in Nederland Gemeentelijk beleid Criteria, toezicht en controle Handhaving Conclusies
 • Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

  Homburg, G.; Berends, S.; Halen, D. van; Mulder, E.; Homburg, G. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2023-09-18)
  In het programma herijking faillissementsrecht van 2012 zijn aanpassingen in de faillissementswetgeving aangekondigd. De pijler fraudebestrijding van het programma bevat drie wetten voor het versterken van het strafrechtelijk en het civielrechtelijk instrumentarium om faillissementsfraude en onregelmatighe-den rondom faillissementen te bestrijden. De Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn in 2016 in werking getreden en voorzien in (deels) nieuw instru-mentarium. De Wet versterking positie curator is in 2017 in werking getreden en legt de basis voor de maatregelen en bevoegdheden in de beide andere wetten. In dit onderzoek worden twee van de drie wetten geëvalueerd: de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod. Voor beide wetten zijn plan- en procesevaluaties uitgevoerd. De planevaluaties geven antwoord op de vragen wat er met de wetten wordt beoogd, welke maatregelen worden ingezet om de doelen te bereiken en hoe dat zou moeten gebeuren (de interventielogica’s). De procesevaluaties maken inzichtelijk hoe de wetten worden uitgevoerd, welke resultaten ermee worden behaald en welke aanwijzingen er zijn voor doeltreffendheid. INHOUD Inleiding Voorgeschiedenis en context Interventielogica (Wet versterking positie curator) Uitvoering (Wet versterking positie curator) Interventielogica (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) Uitvoering (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

View more