Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Data Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Nationale Drug Monitor - update 2023

  Deppe, K. (Trimbos-instituut, 2024-02-13)
  FACTSHEET ontwikkelingen in drugscriminaliteit en middelengebruik en strafbaar gedrag Op basis van de meest recente update van de Nationale Drug Monitor besteedt deze factsheet aandacht aan nieuwe cijfers over drie ontwikkelingen in drugscriminaliteit en middelengebruik en strafbaar gedrag van de afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen en andere trends in drugscriminaliteit en middelengebruik en strafbaar gedrag staan in de update van de NDM (Nationale Drug Monitor) van het Trimbos-instituut en het WODC. Deze update is uitgevoerd door Regioplan. NDM 2023 De Nationale Drug Monitor (NDM) is alleen digitaal te raadplegen op de website van het Trimbos-instituut (zie link hiernaast). INHOUD NDM Middelen per soort (Cannabis, Cocaïne, Opioïden, Ecstasy, Amfetamine, NPS, GHB, Psychedelica, Slaap- en kalmeringsmiddelen, Lachgas, Ketamine, ADHD-medicatie, Alcohol, Tabak) Wetgeving, beleid en preventie Drugscriminaliteit Middelengebruik en strafbaar gedrag
 • Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen - Wat als je het de praktijk vraagt?

  Hanrath, J.; Herberg, E. van der; Donker, A. (Hogeschool Utrecht, 2023-12-31)
  Hoewel er sprake is van een dalende trend in de jeugdcriminaliteit zijn er momenteel zorgen over jonge minderjarigen die betrokken zijn bij vermogensdelicten, drugs- en wapendelicten en ernstige feiten als doodslag en zware mishandeling. De vrees bestaat dat jong starten en recidiveren leidt tot ‘ingroei’ in de criminaliteit en ‘doorgroei’ naar de positie van regisseur die nieuwe, jonge plegers rekruteert voor het plegen van delicten. De zorgen sluiten aan bij prospectieve longitudinale studies waaruit blijkt dat frequente plegers van ernstige delicten vaker een langere criminele carrière hebben, meer verschillende typen delicten plegen en op jongere leeftijd beginnen met het plegen van delicten. Het doel van dit onderzoek is aanknopingspunten te identificeren voor interventies die gericht zijn op het voorkomen dat kinderen in hun vroege adolescentie (9-15 jaar) bij deze ernstige delicten betrokken raken. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke aanknopingspunten zijn er om de kans op de ontwikkeling van antisociaal gedrag van kinderen in de leeftijd 0-15 te verkleinen en om delictgedrag in de vroege adolescentie bij te sturen of om te buigen? INHOUD Aanleiding en achtergrond onderzoek Kennis over risicofactoren Kennis over interventies Interventies in Nederland Methode van het Delphi-onderzoek Resultaten van het Delphi-onderzoek Conclusie
 • Weerbaarheid becijferd - Een methode om weerbaarheid tegen dreigingen voor de nationale veiligheid inzichtelijk te maken

  Nederveen, F.; Hoorens, S.; Frinking, E.; Soest, H. van (Rand Europe, 2023-12-30)
  In de context van nationale en internationale veiligheid is weerbaarheid een veelgebruikte term. Ook in Nederland zet het Rijk zich in om de weerbaarheid van de samenleving te versterken tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het is echter niet eenvoudig om de mate van weerbaarheid noch wijzigingen daarin vast te stellen. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een methode om de mate van weerbaarheid te bepalen in relatie tot de nationale veiligheid. De centrale doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een flexibele methode waarmee de overheid de mate van weerbaarheid kan bepalen tegen het volledige spectrum van actuele en toekomstige dreigingen en risico’s op het gebied van de nationale veiligheid, zoals vastgelegd in de Rijksbrede risicoanalyse (RbRA) 2022. Binnen deze centrale doelstelling kunnen vervolgens drie subdoelstellingen worden onderscheiden: Het verkennen en definiëren van het begrip weerbaarheid in de context van de nationale veiligheid; Het ontwikkelen en uitwerken van een methode om de mate van weerbaarheid te bepalen in de context van de nationale veiligheid; Het testen van de methode op actuele dreigingen uit de Rijksbrede risicoanalyse.INHOUD Inleiding Definiëren van weerbaarheid Bestaande methode voor het meten van weerbaarheid Uitwerken van een methode om weerbaarheid in de context van de nationale veiligheid meetbaar te maken Reflectie op de toepassen van de weerbaarheidsmatrix
 • Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)

  Driesse, M.; Moor, G. de; Blom, T.; Deppe, K.; Brennenraedts, R. (Dialogic, 2023-12-30)
  De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) heeft een beleidshistorie van meer dan tien jaar. Om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten heeft de Rijksoverheid in 2018 in samenwerking met publieke en private partijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) vastgesteld. De NCSA bouwde voort op de effecten die gerealiseerd waren bij de eerdere Nationale Cybersecurity strategieën uit 2011 en 2013. De NCSA bevatte zeven ambities die bijdroegen aan de volgende doelstelling: “Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.” In 2021 voerde Dialogic een planevaluatie uit van deze agenda. Gegeven de lessen vanuit de NSCA, de gekozen opzet van de NLCS (combinatie van meerjarenstrategie en adaptief actieplan) en voorgaande observaties ten aanzien van de startsituatie en monitoringsmogelijkheden is aan Dialogic gevraagd om te komen tot een evaluatiekader en nulmeting van de NLCS. INHOUD Introductie De NLCS en het Actieplan Pijler 1: Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties Pijler 2: Veilige en innovatieve digitale producten en diensten Pijler 3: Tegengaan van cybersecuritydreigingen van staten en criminelen Pijler 4: Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers Monitoringskader Conclusies en aanbevelingen
 • Samen verder leren: een zaak van prioriteren, faciliteren en institutionaliseren - Lerende evaluatie voor de doorontwikkeling bedrijfsvoering politie

  Schiffelers, M.-J.; Douglas, S.; Himpers, J.-E. (medew.); Noordegraaf, M. (medew.); Overman, S. (medew.); Overmans, T. (medew.) (Universiteit Utrecht - USBO advies, 2023-12-30)
  De Politiewet 2012 heeft geleid tot een landelijk politiekorps. Doel hiervan was om de politie efficiënter en effectiever te maken. De verwachting was dat met name rondom de bedrijfsvoering, zoals taken rond ICT, informatievoorziening, inkoop en HRM, veel schaalvoordelen te behalen waren. De Commissie Kuijken concludeerde in 2017 echter dat het toewerken naar een gecentraliseerde bedrijfsvoering taai is gebleken. Sindsdien heeft de politie ingezet op een veranderbeweging richting een meer zelflerende bedrijfsvoering, onder meer via projecten van het Politiedienstencentrum (PDC) als PDC Next Level. De centrale vraagstelling van deze lerende evaluatie is: Welke veranderbeweging is er binnen de politie vanaf 2017/2018 op gang gekomen gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en op een (meer) lerende en toekomstgerichte organisatie, welke versterkende of juist belemmerende mechanismen hebben daar een rol in gespeeld en wat is er nodig om de veranderbeweging door te ontwikkelen? INHOUD Deel I: De veranderbeweging Inleiding Analysekader veranderbeweging Analyse casussen Conclusies en lessen voor de toekomstDeel II: De veranderbeweging in vijf casussen Casus Robotic Process Automation (RPA) Casus NP Introductie Programma (NPIP) Causus Blue Portaal (BP) Casus Stroomstootwapen Casus decentrale activiteiten bewaken en beveiligen (B&B)

View more