Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Data Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Ontwikkelingen in ernstig geweld door Jeugdigen in de periode 2010 tot en met 2021

  Beijers, J.E.H.; Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2023-12-07)
  Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor ernstige geweldscriminaliteit onder jeugdigen in Nederland. Nieuwsberichten hebben het over verjonging en verharding van de jeugdcriminaliteit en over een toename in ernstig geweld onder jongeren. Zorgen leven er ook in de politiek en onder professionals. In dit onderzoek wordt deze ontwikkeling voor ernstige geweldsdelicten nader be-keken, door te onderzoeken waar en in welke mate ernstig geweld onder jeugdigen plaatsvindt, en in hoeverre zorgen over geweldscriminaliteit onder jongeren terecht zijn. Dit gebeurt aan de hand van de volgende hoofdvraag: Welke ontwikkelingen doen zich voor in de jaren 2010 tot en met 2021 in (ernstige) geweldscriminaliteit waarbij jeugdigen zijn betrokken? Deze ontwikkelingen worden onderzocht aan de hand van data over jeugdigen die door het OM of de rechter schuldig zijn bevonden aan een geweldsmisdrijf, evenals aan de hand van gegevens van zelfrapportage van daderschap. In dit rapport wordt soms ook verwezen naar verdachten en ontwikkelingen in aantallen verdachten. Het gaat hierbij dan om jeugdigen die door het OM als verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf zijn aangemerkt, waarvan een deel uiteindelijk ook schuldig zal worden bevonden. Dit onderzoek betreft een verdiepend onderzoek naar geweld uitgevoerd binnen de kaders van de Monitor Jeugdcriminaliteit. INHOUD Inleiding Literatuur Methoden Resultaten Discussie en conclusie
 • Kosten en baten van justitie- en veiligheidsbeleid - Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Koopmans, C.; Eijkel, R. van; Hoog, G. op 't; Hulsker, W.; Ritmeester, Y.; Swart, L. de (SEO Economisch onderzoek, 2023-12-04)
  Met een werkwijzer Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Met een MKBA wordt nagegaan of een beleidsmaatregel de welvaart verhoogt. Dit is het geval als de maatschappelijke baten groter zijn dan de maatschappelijke kosten. Maatschappelijke baten en kosten omvatten alles waar mensen belang aan hechten, niet alleen geld, maar bijvoorbeeld ook veiligheid. Morele aspecten zijn geen reden om af te zien van een MKBA. De probleemstelling luidt: Hoe kan de Algemene Leidraad voor MKBA’s worden uitgewerkt naar een domeinspecifieke werkwijzer op het terrein van justitie en veiligheid? INHOUD Inleiding Wanneer is een MKBA geschikt? Probleemanalyse en beleidsalternatieven Effecten en baten Kosten Varianten- en risicoanalyse Presentatie van MKBA-resultaten
 • International approaches to police performance measurement

  Zürcher, E.; Eekelschot, L.; Wolcke, A.; Strang, L. (Rand Europe, 2023-11-21)
  The study had two main goals: To gather insights into how different police jurisdictions have approached performance measurement. To assess what lessons these approaches can offer for improving police performance measurement in the Netherlands.. A series of research questions were developed to meet these goals. These questions focused on the methods and indicators used to measure performance in a selection of ten policing jurisdictions,2 including the Netherlands; the stated purposes of the performance measurement; the reliability of the approaches; identified or potential adverse side effects of measuring performance; and examples of good or innovative practice in these areas. In addition, several research questions focused on the methods and indicators used to gain insight into the performance of the Dutch police; the aspects of policing not currently captured in this framework; the lessons that approaches to performance measurement in other jurisdictions may offer the Netherlands; and the transferability of these approaches to the Netherlands. To address these research questions, the study team conducted a targeted literature review and expert and stakeholder interviews in each of these jurisdictions, including the Netherlands. The team then selected five case study jurisdictions for more in-depth data collection and analysis: England and Wales, Israel, North Rhine-Westphalia (Germany), Seattle (United States) and Sweden. CONTENTS Introduction Methodological approach Police performance measurement in the Netherlands Case study 1: England and Wales Case study 2: Israel Case study 3: North Rhine-Westphalia Case study 4: Seatle Case study 5: Sweden Cross-cutting themes in police performance measurement Lessons for the Netherlands
 • Onder druk - Verkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

  Abraham, M.; Miltenburg, Ch. van; Beune, R.; Klein Kranenburg, L. (medew.); Petersen, A. (medew.) (DSP-groep, 2023-11-20)
  De Nederlandse wetgeving biedt verschillende juridische procedures om de rechten van burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van overheidsorganen. Bij een onjuiste behandeling, of een onrechtvaardig besluit, kunnen burgers procedures starten om de situatie recht te laten zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, klachtenregelingen en Wob- of Woo-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, per 1 mei 2022 vervangen door Wet open overheid). Deze wettelijke middelen kunnen echter ook op een oneigenlijke manier worden gebruikt en worden ingezet als middel om bestuurders en overheidsmedewerkers te intimideren (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). Het gaat dan om een relatief nieuw fenomeen: het intimideren van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers door middel van het inzetten van wettelijke middelen. We definieerden intimidatie in dit onderzoek als volgt: ‘gedragingen die het slachtoffer angst aanjagen’. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van intimidatie jegens decentrale politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, (hoe) wordt er tegen dit fenomeen opgetreden, en hoe zou er (aanvullend) hiertegen kunnen worden opgetreden? INHOUD Inleiding Aard en omvang intimidatie door wettelijke middelen Procedeerders en hun motieven Gevolgen voor slachtoffers Maatregelen Conclusies en aanbevelingen
 • De effectiviteit van de Top600-aanpak - Een rechtsvergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers

  Beijersbergen, K.A.; Tollenaar, N.; Kros, M.; Piersma, T.W.; Weijters, G. (WODC, 2023-11-16)
  De Top600-aanpak in de regio Amsterdam-Amstelland is één van de bekendere lokaal georganiseerde aanpakken van veelplegers van zogeheten high impact crimes (HIC) in Nederland. Deze veelplegers worden gekenmerkt door meervoudige en complexe problematiek, waarbij naast crimineel gedrag bijvoorbeeld sprake is van psychische en/of verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking, schulden en/of dakloosheid. Sinds 2011 onderwerpt de Top600-aanpak ongeveer 600 personen aan een persoonsgerichte en integrale aanpak, waarbij elk persoon op de Top600-lijst een zogenoemde regisseur toegewezen krijgt. De regisseur stelt in samenspraak met alle bij de persoon betrokken organisaties een plan van aanpak op en coördineert deze aanpak. Het doel van de Top600-aanpak is drieledig: recidivevermindering (door een duurzame gedragsverandering), het verbeteren van het toekomstperspectief en het voorkomen van instroom van de broertjes en zusjes (en kinderen) van Top600-personen. De aanpak richt zich enerzijds op straffen en lik-op-stuk en anderzijds op het begeleiden en hulp bieden. De Top600-aanpak is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en wordt uitgevoerd samen met meer dan 40 organisaties. In de huidige studie is onderzocht in hoeverre de Top600-aanpak effectief is in het terugdringen van recidive en dus in het bereiken van één van zijn doelen. INHOUD Inleiding Top600: opzet, theorie en eerder onderzoek Methode kwantitatief deel Methode kwalitatief deel Resultaten kwantitatief deel Resultaten kwalitatief deel Discussie en conclusie

View more