Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Documentation Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Tussenevaluatie - Handhaving van coronagedragsregels in de periode maart tot en met november 2020

  Bouwmeester, J.; Doeschot, F. ten; Noort, L. van; Straaten, G. van; Vlaanderen, A. (I&O Research, 2021-05)
  Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Naast dringende adviezen om geen handen meer te schudden en zoveel mogelijk thuis werken, werden er gedragsregels ingesteld die gevolgen hadden voor de persoonlijke vrijheden van de Nederlanders, zoals verplicht 1,5 meter afstand houden tot elkaar en een verbod op groepsvorming in de openbare ruimte. Sommige maatregelen werden zonder veel commotie opgenomen in het maatschappelijk verkeer. Over andere maatregelen werd een maatschappelijke discussie gevoerd. Ook was sprake van overtreding van de gedragsregels. Politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hadden er, in het handhaven van de coronagedragsregels, vanaf maart 2020 ineens een taak bij. De minister van Justitie en Veiligheid verzocht een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de handhaving van de coronagedragsregels in de eerste negen maanden na het van kracht worden van die gedragsregels. Het onderzoek gaat in op het handhavingsbeleid, de aansturing en uitvoering van de handhaving, de praktijkervaringen van handhavers, de naleving door burgers, en het draagvlak bij burgers voor handhaving en de eigen ervaringen die zij met handhavend optreden hadden. In het kader van het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: deskresearch naar handhavingsbeleid en oriënterende interviews, analyse van geregistreerde bekeuringen en waarschuwingen voor overtreding van de coronagedragsregels, en een empirisch deel bestaande uit enquêtes onder 955 handhavers en 1.637 burgers, analyse van reeds uitgevoerde en lopende nalevingsonderzoeken en een media-analyse. INHOUD: 1. Inleiding 2. Handhavingsbeleid 3. Uitvoering handhaving 4. Ervaringen van handhavers 5. Ervaringen van burgers.
 • Werken aan werk - De samenhang tussen deelname aan ESF-modules en werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen

  Teerlink, M.; Boschman, S.; Weijters, G. (WODC, 2021-05)
  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vraagt subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) om tijdens detentie het re-integratieaanbod gericht op arbeidsmarktkansen aan justitiabelen te versterken. Voor ex-justitiabelen is het doel dat zij na uitstroom uit detentie werk vinden of een opleiding gaan (ver)volgen. 6% van de volwassen gedetineerden en 27% van de JJI-pupillen (met een geldig BSN-nummer en jonger dan 65 jaar) die in 2016 uitstromen uit detentie hebben tijdens hun detentie deelgenomen aan ESF-gefinancierde re-integratieactiviteiten. Justitiabelen in PI’s en JJI’s volgen (1) vakopleidingen, waarin ze worden opgeleid voor een specifiek beroep; ze volgen (2) (mbo-, middelbare school- of algemene) opleidingen; ze leren (3) algemene levensvaardigheden (hieronder vallen modules gericht op gedrag en cognitieve vaardigheden) en krijgen hulp bij het zoeken naar werk na detentie en worden (4) begeleid bij het werk tijdens detentie. Modules waarbij algemene levensvaardigheden worden aangeleerd worden het meest gevolgd in PI’s, terwijl de meeste tijd wordt besteed aan modules waarbij gedetineerden worden begeleid bij werken in de gevangenis. In JJI’s worden vakopleidingen het meest gevolgd en daar wordt ook de meeste tijd aan besteed. Volwassen ex-gedetineerde ESF-deelnemers hebben na detentie vaker werk dan niet deelnemers. Dit geldt voor volwassen deelnemers die modules gericht op opleidingen of algemene levensvaardigheden hebben gevolgd. In lijn met eerder onderzoek vinden we dat ex-gedetineerden die alleen begeleiding bij werk hebben gehad, niet vaker werk hebben dan niet ESF-deelnemers. Er zijn na detentie geen verschillen tussen volwassen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive. Onder ex-JJI-pupillen zijn er geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om te werken, een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive. In dit onderzoek was het niet mogelijk om vast te stellen of ESF-deelname een causaal effect heeft op re-integratie-uitkomsten. Om in de toekomst inzicht te kunnen geven of ESF een causaal effect heeft op werk, opleiding en recidive na detentie is het belangrijk om 1) beter te registreren wie aan welke reguliere re-integratieactiviteiten deelneemt; 2) inzicht te verkrijgen in hoe wordt bepaald wie wel en wie niet aan ESF deelneemt; 3) extra re-integratieactiviteiten gefinancierd vanuit het ESF bovenop het reguliere aanbod aan te bieden aan een random geselecteerde groep, zodat deze groep vergeleken kan worden met een vergelijkbare groep niet deelnemers en 4) meer inzicht in en strakkere richtlijnen voor hoe interventies zijn ingericht. Volwassen ESF-deelnemers besteden nu de meeste tijd aan modules gericht op (begeleiding bij) werk, terwijl ex-deelnemers aan deze modules, in tegenstelling tot modules gericht op opleidingen of algemene levensvaardigheden, niet vaker werk hebben dan niet-deelnemers. In de toekomst kan zowel in PI’s als in JJI’s beter meer worden ingezet op modules gericht op opleidingen en vaardigheden, mogelijk kan dit re-integratie-uitkomsten verbeteren. INHOUD: 1. Inleiding, 2. ESF-modules, 3. Theorie en eerder onderzoek naar interventies gericht op arbeidstoeleiding tijdens detentie, 4. Methode, 5. Deelname aan ESF-modules, 6. Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers die uitstromen uit PI's, 7. De samenhang tussen ESF-deelnemers en werk, opleiding en recidive voor volwassen ex-gedetineerden, 8. Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers die uitstromen uit JJI's, 9. De samenhang tussen ESF-deelnemers en werk, opleiding en recidive voor ex=-JJI-pupillen, 10. Conclusie en discussie.
 • Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

  Winter, H.; Boxum, Chr.; Floor, T.; Krol, E.; Struiksma, N. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro facto, 2021-05)
  Dit is de tweede evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO). De wet, ook wel bekend als de ‘Overlastwet’ of ‘Voetbalwet’, is in 2010 in werking getreden, in 2012 voor het eerst geëvalueerd en in 2015 mede naar aanleiding daarvan op een aantal punten gewijzigd. De hoofdvraag van de evaluatie was: In welke mate en met welke overwegingen worden de instrumenten van de wet toegepast, hoe wordt dat ervaren, in hoeverre worden de doelen van de wet gerealiseerd en op welke wijze kan de doelbereiking verder worden vergroot? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Beleidsreconstructie, 3. Interventiestrategieën, 4. De Wet MBVEO in cijfers, 5. Casestudy's, 6. Toepassing Wet MBVEO door het OM, 7. Slotbeschouwing.
 • Insights from the Bin Laden Archive - Inventory of research and knowledge and initial assessment and characterisation of the Bin Laden Archive

  Bellasio, J.; Grand-Clement, S.; Iqbal, S.; Marcellino, W.; Lynch, A.; Golinski, T.R.; Cox, K.; Paoli, G.P. (Rand Corporation, 2021-05)
  Dit onderzoek biedt een overzicht van de huidige inzichten over Al Qa’ida en een eerste analyse en categorisering van het ‘Bin Laden-archief’ In 2017 openbaarde de Central Intelligence Agency (CIA) van de Verenigde Staten (VS) ongeveer 470.000 bestanden die waren gevonden tijdens de inval in de woning van Osama Bin Laden in Abbottabad (Pakistan) in 2011, het zogenaamde ‘Bin Laden-archief’. Volgens de gegevens op de website van de CIA bestaat het Bin Laden-archief uit een uitgebreide verzameling van originele bestanden afkomstig van apparaten die zijn meegenomen tijdens de inval in Abbottabad en die verondersteld worden te zijn geweest van Osama Bin Laden en andere bewoners van de woning.
 • Interpretatie en implementatie van de Terugkeerrichtlijn

  Klaassen, M.; Rodrigues, P. (Universiteit Leiden - Europa Instituut, 2021-05)
  Het onderzoek betreft een analyse van zowel de Europese regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de Terugkeerrichtlijn, als de Nederlandse wetgeving en rechtspraak. Er tevens is een beschrijvende analyse van de beschikbare data van DT&V gemaakt. De hoofdvraag hierbij is welke invloed heeft de implementatie van de Terugkeerrichtlijn en de interpretatie van bijhorende jurisprudentie met focus op de inbewaringstelling van derdelanders in Nederland gehad? Daarnaast is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de implementatie van de Terugkeerrichtlijn in België, Denemarken, Duitsland, en Noorwegen. INHOUD: 1. Inleiding, 2. De Terugkeerrichtlijn en de jurisprudentie van het HvJ, 3. Implementatie van de Terugkeerrichtlijn in het Nederlandse vreemdelingenrecht, 4. De data en de observaties van respondenten, 5. Implementatie van de Terugkeerrichtlijn in andere Europese staten, 6. Conclusies

View more