Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Documentation Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • Pilots Innovatiewet Strafvordering - Beleidstheorie, indicatoren & nulmeting

  Knapp, M.; Grootelaar, H.; Folmer, T. (Andersson Elffers Felix, 2021-12-31)
  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvSv), zullen organisaties werkzaam in de strafrechtpraktijk zoals de politie, het OM en de Rechtspraak met een aantal onderwerpen experimenteren om hier in de praktijk ervaring mee op te doen. Hiervoor gaat in 2022 een vijftal pilotprojecten van start op basis van de Innovatiewet Strafvordering die het huidige wetboek op enkele onderdelen aanpast. Dit onderzoek geeft een feitelijke inventarisatie van de vijf pilots. Deze inventarisatie dient als basis voor de evaluatie van de pilots. Voor alle pilotprojecten is in ieder geval de bedoeling dat uiteindelijk wordt nagegaan of de voorgenomen wettelijke regeling in het nieuwe WvSv volstaat of dat bijstelling dan wel aanvulling nodig is. Het onderzoek valt uiteen in twee fasen. In de eerste fase is de beleidslogica die aan iedere pilot ten grondslag ligt gereconstrueerd. In de tweede fase is per pilot gekeken voor welke indicatoren al een nulmeting kon worden uitgevoerd. INHOUD: PIlot 1 - Prejudiciële procedure, Pilot 2 - Gegevens na inbeslagneming, Pilot 3 - AVR, Pilot 4 - Hulpofficier van Justitie, Pilot 5 - Mediation
 • Voorspelling naar inrichting

  Tollenaar, N.; Weijters, G.M. (WODC, 2021-12-31)
  In dit onderzoek is voor de casus van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) onderzocht onder welke condities het haalbaar is om te komen tot een onvertekende (valide) en stabiele (betrouwbare) schatting van het relatieve effect van de JJI’s op recidive. Hiervoor is gekeken naar gegevens over de periode 2004 tot en met 2013. Ook is bekeken of er een standaardwerkwijze voor modellering ontwikkeld kan worden.
 • Vrijheidsbeneming op maat - Opzet en haalbaarheid monitor

  Buysse, W.; Piepers, N.; Pluijm, M. (medew.); Dijk, B. van (medew.) (DSP-groep, 2021-12-30)
  Met Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) wordt beoogd dat het verblijf in detentie – de vrijheidsbeneming – beter aansluit op de behoeften van jongeren door het bieden van een passende behandeling, beveiliging en nazorg tijdens detentie. Meer maatwerk moet leiden tot een vermindering van de recidive. Hiervoor worden drie bouwstenen ingezet: 1. Een efficiënt en effectief proces van plaatsing en screening, en diagnostiek (maatwerk in zorg en beveiliging) dat gericht is op het opstellen van een integraal plan van aanpak voor de jongere. 2. Kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd (KVJJ’s): lokale en/of regionale plaatsen waar jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens een periode van vrijheidsbeneming met een laag beveiligingsniveau. 3. Forensische Zorgcentra (FCJ’s): een hoog beveiligde setting waarin jongeren met een specifiek zorgprofiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. De probleemstelling van het onderzoek was: Op welke wijze kan de stelselwijziging Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd worden gemonitord? Wat is de uitgangspositie ten aanzien van de stelselwijziging in 2020? De probleemstelling van het onderzoek is vertaald in onderzoeksvragen die in te delen zijn naar drie onderdelen: 1. opstellen van de beleidslogica achter de onderdelen van de stelselwijziging of met andere woorden van de vrijheidsbeneming op maat; 2. opstellen van indicatoren ten behoeve van monitoring; 3. haalbaarheidsonderzoek en 0-meting van de indicatoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidslogica 3. Empirische onderbouwing beleidslogica 4. Indicatoren en haalbaarheidsonderzoek 5. Implementatie en stand van zaken VOM 6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
 • Wat kunnen we leren over de preventie van woninginbraken?

  Piepers, N.; Soomeren, P. van; Pluijm, M.; Struick, I. (medew.) (DSP-groep, 2021-12-30)
  Het aantal woninginbraken in Nederland is fors teruggelopen de laatste jaren. In 2012 werden er nog zo’n 92.000 inbraken gemeld, in 2019 waren dat er nog 40.000. Ten tijde van Corona daalde dit aantal in 2020 naar 30.000. De impact van woninginbraken is groot en de kosten zijn aanzienlijk. De ervaring leert dat een daling van de woninginbraken op termijn soms weer gevolgd wordt door een stijging. Daarbij komt dat het aantal woninginbraken landelijk weliswaar afneemt, maar die afname blijft in bepaalde situaties achter waardoor er nog steeds zorgwekkende concentraties zijn. In dit literatuuronderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: 1. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van woninginbraak om te bepalen waar en op wie preventieve maatregelen het beste ingezet kunnen worden? 2. Zijn er preventieve maatregelen in het buitenland die we in Nederland nog niet kennen? 3. Wat kunnen we in Nederland - op basis van buitenlandse literatuur - beter en anders doen bij de inzet van preventieve maatregelen die we reeds toepassen tegen woninginbraak? INHOUD: 1. Inleiding 2. Woninginbraken in perspectief 3. Nieuwe maatregelen, zijn die er wel? 4. Verbetermogelijkheden voor Nederland 5. Conclusie
 • Tweede verkennende studie Liquidaties

  Gestel, B. van; Kouwenberg, R.F. (WODC, 2021-12-30)
  Hoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland, bleek uit een verkennende studie van het WODC uit 2017 dat de werkwijze bij deze moordaanslagen aan verandering onderhevig is (zie link hiernaast). Uit de studie kwam onder andere naar voren dat de beschikbaarheid van nieuwe groepen schutters en nieuwe middelen leidt tot een aantal stijlaanpassingen. Enerzijds werd een proces van professionalisering gesignaleerd bij de voorbereiding van liquidaties, waarbij gebruik werd gemaakt van nieuwe technologische middelen. Anderzijds werd een ruwere werkwijze gesignaleerd bij de uitvoering van liquidaties, die werd toegeschreven aan een ruime beschikbaarheid van zware vuurwapens in Nederland en aan een ruime beschikbaarheid van een nieuwe onervaren schutters. De centrale probleemstelling luidt: Welke recente ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens sleutelinformanten van politie en justitie? Bij recente ontwikkelingen is gekeken naar achtergrond, motieven, betrokken actoren en de uitvoering (modus operandi) van liquidaties. 1. Inleiding 2. Definities 3. Achtergrond en criminele context 4. Aantal liquidaties 5. Verbreding van excessief geweld 6. Taakverdeling, aansturing en gevolgen van nieuwe technologie 7. Slotbeschouwing

View more